Ringsjöortens Biodlarförening

(RIBIOF)

 

VÄLKOMMEN till

 

Ringsjöortens Biodlarförening

 

Ringsjöortens Biodlarförening (RIBIOF) är en lokalförening av SBR, Sveriges Biodlares Riksförbund. Vår målsättning är att främja biodlingen i mellersta Skåne och att informera om biodling, binas nytta och honungens goda effekter. Vi bedriver kursverksamhet för att få nya medlemmar. Ständiga försök görs också för att få icke anslutna biodlare i våra trakter att bli föreningsmedlemmar. Det är viktigt att alla biodlare är med på något sätt; att de får information, sköter sina bin korrekt och registrerar sin bigård.

Medlemmar. Vi har 92 SBR-medlemmar, varav de flesta kommer från Hörby kommun, men flera även från Eslövs och Höörs kommuner. SBR-medlem och samtidig föreningsmedlem hos oss blir du genom anmälan på SBRs hemsida. Vi har eget bankgiro 5067-3771 i Sparbanken Skåne och tar gärna emot 45:- från lokalt stödjande personer, som då också får vår digitala information utan att vara medlemmar med rösträtt. Våra medlemmar har allt ifrån 2-3 och upp till 15-90 samhällen. Vår genomsnittsproduktion av honung ligger på 30-40 kg/samhälle.

Styrelsen innehåller 7 ledamöter. Under 2018 består den av:

Mikael Olsson (ordf., tillika bihälsoansvarig och bitillsynsman), Roland Palmzon (vise ordf.), Ingrid Nilsson (kassör), Bengt Nihlgård (sekr. och utbildn.ansvarig), Annika Olausson (aktivitetsansvarig), Kjell Andersson samt Maria Vilbern.

En separat honungsbedömningskommitté bedömer honungsprov från medlemmarna. Den består under 2018 av: Lena Friberg (sammankallande), Lena Palmzon samt Joakim Jönsson.

En särskild aktivitetsgrupp består av Annika Olausson (sammankallande), Eva-Lena Bonder, Jonna Karlsson, Tommy Karlsson och Johny Wighotson.

 

HISTORIK

Det finns information om Ringsjöortens Biodlarförening från 1919 och fram till nu under rubriken HISTORIK. Här hittar du äldre information om medlemmar och medlemsavgifter, produktion av honung och vad honungen har kostat, vilka aktiviteter som genomförts m m. Under de senaste åren (från 2010) finns även dagboksnotiser från bigården på Bråvalla.

Från 2008 kan du klicka på årtalen för att se vad som har hänt: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.

 

PROGRAM 2018

 

Informationsbigården "Biboet" i Fulltofta

 

I Biboet vid Fulltofta Naturcentrum öppnas ett Åskådarrum ca 1 maj och hålls sedan öppet till i början av oktober. Ett bisamhälle i en demonstrationskupa finns då också att studera. Där finns information och lite informationsmaterial. Ca tre timmar (13-16) varje lördags- och söndagseftermiddag under maj till september är även Biboets Slungningsrum öppet och bemannat för demonstration, provsmakning och försäljning av lotter till ett honungslotteri och honung. Rummet utnyttjas av föreningens medlemmar för slungning efter bokning hos sekreteraren (Bengt Nihlgård) eller hos ordföranden (Mikael Olsson) mot en avgift av 50:- per dag.

 

Kurser och övriga aktiviteter 2018

Två studiecirklar i Biodlingens grunder, med vardera 10 träffar, startade i slutet av september coh pågår t o m den 14 april 2018. Nya grundkurser planeras med start under hösten.

Studiecirkel i "Fördjupning Biodling" med tonvikt vid drottningodling startar den 24 april på Vuxenskolan i Hörby. Anmälan sker till Vuxenskolan. Max 10 deltagare.

 

Programmet i övrigt för året uppdateras här kontinuerligt med kompletterande information.

Observera att till programträffarna är även de välkomna som går på våra cirklar, men som ännu inte hunnit bli föreningsmedlemmar.

Föreningen och dess medlemmar medverkar på mässor och marknader där tillfällen ges.

Vi arbetar också med mentorverksamhet till de nyblivna biodlare som så önskar.

Vi skall ta upp diskussion med kommunerna i Höör och Hörby angående blomval i grönområdena.

 

 

Dagboksnotiser om bina 2017

Kort information om binas liv och leverne i mellersta Skåne, främst från Bråvalla bigård.

 

Januari 2017. Januari var mestadels mulen med frost under nätterna, men vissa dagar med sol var ett och annat bi ute och flög. Flera bisamhällena höjde temperaturen och tycktes börja med äggläggning.

Februari 2017. Mest mulet. Kallt på nätterna och bina sitter inne. En snöperiod 8 - 16 februari lockade ut några bin ett par soliga dagar. Vintergäcken började blomma och slog ut med full styrka i slutet av månaden tillsammans med snödroppar och hassel. Blåmesen sjunger och talgoxen filar.

Mars 2017. Månaden inleddes med molnigt och ruggigt väder. Först den 10-11 mars kom sol som lockade ut bina till rensningsflygning. Även klibbal blommade då och krokus började visa blombladen. Koltrast och bofink började sjunga. Ca 20 mars blommade även snöglans och Scilla för fullt. Körsbärskornell och sälg började blomma från 25 mars. Totalt 7-8 soldagar med bi-drag under månaden.

April 2017. Månaden inleddes med mest mulna dagar. Bina fick stöd av Symbeeotic och endagsbehandlades med myrsyra, trots att nästan inga kvalster syntes. Flera samhällen också mycket bistarka och verkade snart behöva skattlådor. Men låga nattemperaturer och kyliga vindar höll tillbaka utvecklingen. Några björkar började slå ut bladen till "musöron" omkring den 22-25 april. Några regnskurar och växlande väderlek avslutade månaden, men på Valborgsmässodagen blev det strålande sol. Det kom bara ca 27 mm nederbörd på hela månaden. Bina ökade hela tiden i styrka.

Maj 2017. Månaden inleddes med några soliga dagar och körsbären och rapsen började blomma. Sedan kom lite regn som höll bina inne, men tillväxten var igång och var hög. Bokskogen började slå ut omkring den 14 maj då en riktig värmebölja slog till som höll sig månaden ut. Extremt höga dagstemperaturer uppnåddes. Rapsen slutade blomma efter denna tid. En del bisamhällen kom i svärmstämning och drottningar byttes i två samhällen, samtidigt som flera avläggare startades på basis av utskurna nödceller. Totalt regnade det 54 mm under maj, vilket var lite, men ändå mycket jämfört med västra och östra Skåne.

Juni 2017. Hallon och björnbär började blomma och slungning av försommarhonungen gjordes i två omgångar med rätt bra resultat (10-35 kg/sh). Hela månaden var det växlande molnighet och endast några få dagar med intensiv sol. Rätt mycket blåst. Totalt uppmättes 92 mm nederbörd. Ett senapsfält och vitklöver drog bin i slutet av månaden. Omkring den 27 juni började parklinden blomma, men vädret var dåligt. Stora problem med parning av drottningar. Flera försvunna och puckelynglande arbetsbin blev resultatet.

Juli 2017. Vädret fortsatt ostadigt. Parklind blommade fram till ca 10 juli, skogslinden därefter. Flera odlare har, liksom jag, haft problem med drottningodlingarna; kläckta drottningar som bara försvunnit och följts av puckelynglande arbetsbisamhällen, aldrig kläckta drottningar pga säckyngelvirus osv. Sensommarskörden verkade inte lovande pga mulet, svalt och regnigt väder. Mjölkört, rosendunört m m blommade i månadskiftet till augusti.

Augusti 2017. Fortsatt ostadigt väder och bina åt av förråden. Trots allt en ganska normal väderlek med fin sol vissa dagar. Slutslungning genomförd med lindhonung som resultat och inmatning med socker påbörjades. Tre samhällen där drottningar äntligen kläckts i slutet av juli och början av augusti blev trots allt parade och äggläggande från ca 20 augusti. Avläggare sålda till fr a nya medlemmar. Summering av honungsskörden visade 20% under normalt, vilket var bra jämfört med många andra..

September 2017. Vädret fortsatt varierande med mycket mulet och flera regniga dagar. Bina behandlade med myrsyra, men med måttligt nedfall av varroa under en veckas tid efter behandling (2, 30 resp. 235 i kontrollerade samhällen). Tre samhällen utsattes för försök med delar av en större tunn vettexduk som doppats i en lösning av 50 g oxalsyra i 100 ml glycerin (jfr Om behandling mot varroa). Efter två dygn blev här ett nedfall av 70 resp. 100 kvalster i två samhällen, men bara 2 kvalster i ett Elgon-samhälle.

Oktober 2017. Det tråkiga, mulna och regniga vädret fortsatte, till synes utan uppehåll. En frostnatt blev det natten till den 10 oktober. Bina höll sig inne och förbrukade därmed helt klart mer foder än normalt. Lövfällningen var minst ca 14 dagar förskjuten jämfört med 1960-talet. Fyra samhällen behandlades med oxalsyradropp.

November 2017. Höstvädret fortsatte och några frostnätter dök upp fram till den 14 november. Bin i flera samhällen dock ute och flög när det var någon solskensdag. Oxalsyrabehandling genomfördes kring den 18 november. Av de fem kontrollsamhällen som har varroauppsamlare uppvisade det som hade flest ett nerfall på 470 kvalster under 10 dygn. Det som hade minst hade bara 17, men hade då behandlats med wettexduk med oxalsyra/glycerin tre månader innan.

December 2017. Den första veckan hade en solskensdag, annars var det lika mulet och regnigt som året i övrigt och snöblask uppträdde från och med den 10 december.

 

Hänt 2017

7 februari. De tre studiecirklarna i biodlingens grunder fortsatte med början den 7 februari. De pågick till 1-9 april då de avslutade på Bråvalla och dess bigård. De 25 deltagarna var nöjda och glada.

16 mars, kl 19. 24 personer åhörde föredrag om "Biodlingens och honungens historia" av Bengt Nihlgård på Metropolen i Hörby. Efteråt diskuterade 18 av deltagarna bin och biodling på PRO-matsalen till kaffe med goda bullar, bakade med honung av två PRO-damer.

12-15 april. Arbetsdagar. Två föreningsmedlemmar tvättade bort smuts och grönalger samt efter ett eller två dygn grundoljades terrassen, de tre uppgångarna med trappsteg samt utomhusbordet. Det senare behandlades ytterligare en gång senare, men skulle behöva kraftigare oljeskydd.

22-23 april. SBR höll Riksförbundsmöte på Hotell Statt i Hässleholm. 153 deltagare fick till livs inte bara förhandlingar och god mat, utan även en mängd information på såväl engelska som svenska.

25 april. En Fördjupningskurs i biodling startade med 8 kursdeltagare. Följande tre träffar var den 2 maj, 28 maj och 11 juni.

Maj-September. Information i Biboet kl 13-16 varje lördags- och söndagseftermiddag med frivilliga krafter, samtidigt som lotter i honungslotteriet och egen medförd honung försäljs.

23 maj. 25 medlemmar gjorde ett uppskattat bigårdsbesök hos Kjell och Gunn Andersson i Ludvigsborg. Deras fina och stora trädgård rymde ett tiotal bisamhällen fördelade på tre olika platser. En avläggare var på gång. Vi fick demonstrerat hur han höll varroa stången genom att vid varje besök (med ca 10 dagars mellanrum) placera ut ca 4 småbitar (knappt 1 dm2/st) av rabarberblad på ramarna. Bina bet sönder och bar ut alltihop och fick då också i sig lite oxalsyra som gjorde dem oaptitliga för kvalstren. Vid senhöstens oxalsyrabehandling har han alltid ett mycket lågt nerfall av kvalster. Ett bra slungningsrum kunde både värmas och kylas med en värmeväxlare.

20 juni. Ett 20-tal medlemmar träffades vid Biboet på Fulltofta Naturcentrum vid 18-tiden. Lars Rosenkvist och hans hustru Christine från Nordvästra Skånes biodlarförening kunde då demonstrera sin speciella maskin för framtagning av bibröd från biramar med pollen. Maskinen krävde trefas el och en ledning fick läggas ut från ombyggnadssektionen på Naturcentrum, så att maskinen kunde gå igång. Allt tycktes fungera tills dess att den klibbade igen och stannade. Trots slungning och binas putsning av pollenkakorna så fanns det honung lagrat under pollen nära mittväggen på flera pollenkakor. Visst var kakorna frusna, men honung fryser inte utan blir bara stel och klibbig vid minus 18°C. Därför fungerade framtagningen av bibröd endast med vissa ramar där bina inte lagrat pollen med honung på det sättet. Från 4 (5) ramar kunde då 1,8 kg bibröd tas fram när allt fungerade. Lars tog också tillfället i akt och berättade om vikten av varroa-behandling om man vill ha kvar sina bin.

23 juli. Informationsmöte i Trelleborg rörande risker för spridning av kupskalbagge, sammetsgeting m m. Se vidare referat (Riskbedömningar).

17 augusti. 16 medlemmar träffades framåt kvällen vid Biboet och diskuterade olika aktuella strategier för invintring och varroabehandling. Kommande risker i form av lilla kupskalbaggen och sammetsgetingen gick igenom av Bengt. Efteråt grillades och fikades tills det började regna.

29 augusti. RIBIOF deltog med information, lotteri och honungsförsäljning på Matmässan, Ringsjöstrand.

Biboet maj-september. Det kommer ständigt besök och alla gillar att studera det lilla bisamhället och inhämtar informationsmaterial.

14 september kl 18.00. Ett 25-tal medlemmar samlades för en honungsbedömningsträff i Lyby församlings-hem. 17 testburkar bedömdes och alla fick med beröm godkänt av bedömningskommittén. Två av burkarna bedömdes som bäst och av dessa inlämnades en extra burk för senare bedömning av Skånedistriktet. Samtidigt med honungsbedömningen intogs fika och efter denna talade Olof Laurin om "VHS-bin och produktion av avläggare". Hans mångåriga erfarenhet av att producera avläggare för försäljning på våren gav många en tankeställare. Olika sätt att göra avläggarna, att odla drottningar och vilka strategier som var effektivast ur tidssynvinkel belystes på ett synnerligen initierat och pedagogiskt sätt. Han avtackades med varma applåder och lokalproducerad öl. Sebastian Glimbrand redovisadeslutligen resultatet av honungsbedömningen och avtackades därefter med presentkort och blomma för sina 5 år som sammankallande i denna kommitté, då han i oktober flyttar till NV-Skåne och lämnar vår förening.

26 september. En studiecirkel i Biodling startade på Vuxenskolan i Hörby. Ledare Bengt Nihlgård.

1 oktober. Höstdag på Fulltofta Naturcentrum 11-16, med Biboet öppet hela tiden och många besökare. Därefter togs bisamhället ner.

4 oktober. En andra studiecirkel i Biodling startade på Vuxenskolan i Hörby. Ledare Bengt Nihlgård.

7 oktober. Skånedistriktet hade utbildningsdag i N. Rörums Bygdegård. Lina Norsell, yrkesbiodlare och delägare i "Linas med Binas AB", samt Anders Hjorth som Hushållningssällkapets certifierare, talade om ekologisk odling, särskilt KRAV på förmiddagen. Martin Nehmann gav en evolutionsöversikt av Jordens organismer, med kopplingar till Darwin och bin på eftermiddagen. Utdelning av Skånedistriktets honungspriser utdelades av Johan Wallin.

8 november. Årsmöte i Lyby församlingshem genomfördes med ett 25-tal medlemmar närvarande och med Mikael som fortsatt ordförande. Efter årsmötet höll SBRs bihälsoansvarige Preben Kristiansen ett populärt föredrag om behandling mot varroa och bl a vinterdödligheten av bisamhällen sedan 1920. Ett klart väderinflytande kunde förmärkas, där långa kalla vintrar gav större bidöd. Undantag var dock de senaste 20 åren och det är med säkerhet varroan som ställer till det idag.

 

 

 

Upp

 

 

 

Senast uppdaterad 2017-12-11

 

Bi i lavendelblommor(BN).

 

 

KONTAKTER

 

Sekreteraren, Bengt Nihlgård,

tel 0413-31488, mobil 070-945 03 76

e-mail bengt.nihlgard@gmail.com

 

Ordföranden Mikael Olsson,

0415-136 36, mobil 070-413 28 36

e-mail mike.skane@hotmail.com

 

BLI MEDLEM

Medlem blir du genom att anmäla dig på

SBR.s hemsida

 

LÄNKAR

 

SBR, Sveriges Biodlares Riksförbund

 

Skånes Biodlardistrikt

 

Bitillsyn i Skåne

 

Jordbruksverket (om bin)

 

Börjes Bisidor

 

Om bin och biodling

 

Bikupan.eu

 

Joel Svenssons Vaxfabrik, Munka Ljungby

 

LP:s Biodling AB, Säffle

 

Biredskapsfabriken Töreboda

 

Swienty

 

Länkar till diverse

 

Biboet vid Fulltofta Naturcenrum.

Hörby kommun stöder utnyttjandet av Metropolen.

Annika Olausson skurar utomhusbordet vid Biboet i Fulltofta.

Bigårdsbesök hos Kjell Andersson i Ludvigsborg.

Martin Nehman föreläste i N Rörum.