Ringsjöortens Biodlarförening

HISTORIK 2020

Hämtat från verksamhetsberättelsen 2020


Organisation och ekonomi

Föreningen hade 30 sept. 2020 141 betalande SBR-medlemmar (varav 18 st familjemedlemmar). Några har slutat och nya tillkommit med netto 20 nya medlemmar jämfört med 2019. 42% var kvinnor, 58% män och genomsnitts­åldern låg på 54 år. Medlemsavgiften har varit 50:-.

Styrelsen har haft följande sammansättning:

Ordförande Roland Palmzon, kassör Ingrid S. Nilsson, sekreterare och utbildningsansvarig Bengt Nihlgård. Övriga ledamöter Kjell Andersson, Laila Jeppsson, Susan Ohlsson och Maria Vilbern.

Honungsbedömningskommittén har bestått av Lena Friberg (sammankallande), Mikael Olsson och Ragnar Andersson.

Aktivitetsgruppen har bestått av Kjell Andersson, Jonna Karlsson, Karin Hässler och Johny Wigothson.

Revisorer har varit Margareta Karlsson och Johny Wigothson med Anna-Kerstin Håkansson som suppleant.

Valberedningen har bestått av Patrick Nilsson (sammankallande), Lars Borgström och Christian Neese.

Ombud på Skånedistriktets årsmöte var Kjell Andersson, Laila Jeppsson, Bengt Nihlgård, Susan Olsson, Roland Palmzon och Maria Vilbern, med Christian Neese och Patrick Nilsson som ersättare.

 

Ekonomin har hållits under kontroll med medlemsavgifter som störst intäkt. En felaktig utbetalning 2019 från Leader Mittskåne har korrigerats under 2020. Sparbanken Skåne har sponsrat med 5000:- till Bivaxen och deltagande i distriktets utbildningsdag gav ytterligare 5000:- som gick till avelsbigården. Två bikupor samt avelsdrottningar har inköpts till avelsbigården i Fulltofta. Nyttjandet av Biboet har i stort balanserat utgifter för driften. Den 30/9 2020 var tillgångarna på bankkonto och kassaskrin 20.777 kr.

 

Aktiviteter 2020

Hemsidan (<www.ribiof.com>) innehåller fr a historieskrivning och mycket faktainformation. Den har uppdaterats kontinuerligt och har haft mer än 42.000 besök det senaste året, främst givetvis från Sverige med ca 22.000 besök.

Sammanträden. Förutom konstituerande sammanträde i samband med årsmötet den 28/11 2019 har styrelsen hållit fem sammanträden under 2020 (3/2, 30/3, 8/6, 17/8 samt 7/10).

Skånes Biodlardistrikt hade årsmöte den 15 februari på Kurhotellet i Tyringe. Här genomgicks fr a planerna på nytt honungsbedömningsreglemente och krav på utbildning för honungsbedömare. RIBIOF representerades av Kjell Andersson, Laila Jeppsson, Christian Neese, Roland Palmzon och Maria Vilbern.

Utbildning. Två studiecirklar i Biodlingens grunder fortsatte under februari-april. En tredje cirkel gick parallellt med 10 deltagare under våren. Samtliga avslutades på Bråvalla bigård med bl a vårgenomgång av bisamhällen. Totalt utbildades 27 nya biodlare. I april/maj gick 9 deltagare genom en fördjupningskurs i biodling.

Avelsbigård. Under mars bestämdes om inköp av två bisamhällen och stängsling kring dessa i Fulltofta och under vårmånaderna verkställdes detta. Samhällena sköts av en avelsgrupp.

Måndagsträffar. Styrelsen hade bestämt att införa måndagsträffar och sådana hölls utomhus under säsongen den 2 mars, 6 april, 1 juni, 6 juli, 3 augusti och 17 september. Vid varje träff deltog ett 25-tal medlemmar och man diskuterade aktuella problem i biodlingen.

Omlarvning för drottningodling gjordes på kvällen den 9 juli i Bivaxen. Ett 10-tal medlemmar testade omlarvning från en av Kristianstads biodlarförenings avelsdrottningar.

Lördagen den 5 september var det utbildningsdag för Skånedistriktet vid Fulltofta Naturcentrum i Biboet och Bivaxen. 35 distriktsmedlemmar deltog på förmiddagen och 30 på eftermiddagen på fyra olika stationer. Det instruerades i vaxhantering med smältning och pressning av vaxkakor, man gick igenom olika biprodukter och lärde sig producera salvor, en tredje station gick igenom bra sätt för varroa-kontroll och behandling och på den fjärde stationen gicks igenom invintring och vinterfoder.

Nya studiecirklar. Två nya och parallellt gående studiecirklar i Biodlingens grunder med 19 deltagare startade i september månad. Vuxenskolans lokal i Hörby hade stängts, varför utbildningen genomfördes på Bråvalla, Rolsberga.

Torsdagen 24 september. 27 medlemmar deltog i honungsbedömning i Lyby församlingshem. 22 lämnade in honungsprov för bedömning och alla utom två godkändes. Små partiklar var orsaken till underkännande. Fika med bredda smörgåsar intogs för 20:-. Bengt Nihlgård talade därefter om "Ekologisk honung - finns det?" och gick igenom olika möjligheter att få honungen miljömärkt.


Biboet utnyttjades för slungning 70 dagar under sommaren, som gav måttliga till dåliga skördar för många, men rekord för vissa. Biboet var bemannat för information på eftermiddagarna under varje lördag/söndag från 29 april till 28 september, utom sju corona-inställda eller missade dagar, totalt 38 eftermiddagar. 822 personer skrev på besökslistorna, men många fler var på plats och tittade. 22 medlemmar har hjälpts åt att fylla informa­tions­dagarna, med allt från 1 till 5 tillfällen vardera, och ytterligare 5 medlemmar har hjälpt till med service-arbeten till Bivaxen och bigården.

 

Odlingsresultat

Odlingssäsongen 2020 började med rensningsflykt för vissa samhällen redan under januari, och någon vinter blev det inte, endast nattfroster. I mars månad var alla samhällen igång och det blev starka samhällen i slutet av april då rapsen började blomma. Vissa rapporterade svärmning redan då. Rapsen blommade länge, eftersom frost-skador i början av maj gav upphov till nya blommor lite senare. Många rapporterade svärmning under maj månad.

 

Årsrapporter med resultat

Årsrapport har inhämtats från nästan alla medlemmar. När 18 familjemedlemmar och sådana som inte kunnat nås (6 st) eller saknar bin (17 st) har borträknats kvarstår 100 biodlare med bisamhällen som rapporterat. Totalt invintrades under 2019 av dessa 731 samhällen, varav 94 dog ut under vintern/våren. I genomsnitt blir det 12,9% vinterförluster, lite mer än i fjol. Men under 2020 har producerats nya avläggare och det har invintrats 784 bisamhällen. Förlusterna har alltså kompenserats. Drottningodlingen var problematisk då många drottningar tycks ha omkommit under parningsflygning. Den rapporterade honungsskörden blev högre än i fjol, 20.610 kg, och räknat per invintrat samhälle från 2019 blev det ca 28 kg/sh (i fjol ca 22 kg/sh). Variationen var från 0 kg/sh (en odlare) till som rekord-högst 131 kg/sh i genom­snitt på bigårdarna.

Varroa-behandling har redovisats enligt följande: 26 st använde enbart oxalsyra­dropp, 41 st har använt behandling med myrsyra kombinerat med oxalsyradropp, 1 st har använt enbart myrsyra, 2 har kompletterat med drönar­bortskärning ±thymol, 27 st har kompletterat olika andra metoder med thymol eller rabarberblad, 2 st har använt enbart thymol, 1 st har använt thymol + oxalsyraförångning. Ingen har använt Apistan eller likande gifter.


Dagboksnotiser om bina 2020

                 Kort information om binas liv och leverne i mellersta Skåne, främst från Bråvalla bigård.


Januari 2020. Månaden dominerades fram till 20/1 av regnigt och fuktigt väder med ovanligt höga temperaturer, någon dag ända upp mot +10°C. Bina startade yngelproduktionen i mitten av månaden och höjde temperaturen i kuporna. Lite pollenersättning gavs till samhällena. 

Februari 2020. Vädret fortsatte som tidigare med ovanligt höga temperaturer kring flera plusgrader och det var dessutom mest mulet, blåsigt och regnigt. Totalt kom under januari och februari ca 200 mm, en tredjedel av årsnederbörden. Flera bisamhällen verkade ha dämpat sig och höll inte värmen uppe. Under ett par soldagar med 9-10°C besöktes fr a vintergäck, men den mesta blomningen av denna passerade utan bibesök. Detsamma gällde mycket av snödropparna.

Mars 2020. I två veckor fortsatte det mulna men nu torra vårvädret. Det avlöstes de två sista veckorna av soliga dagar, om än med frost och ibland 4-8 minusgrader på natten. Men Scilla och snöglans blommade för fullt och vitsipporna i skogen kom igång. Bina drog nu flitigt med pollen. Hästhoven kom också igång och de tre sista dagarna började även sälgen blomma. Månaden blev torr, bara 23 mm noterades.

April 2020. Soligt och torrt vårväder fortsatte fram till sista veckan av månaden då det kom några få mm regn. Dvärgkörsbär kom tidigt i blom, liksom forsythia och sedan körsbär, plommon m m och bina utvecklades starkt. Björk och bok slog ut nästan samtidigt från mitten av månaden. Utjämning till avläggarna från i höstas gjordes. Alla samhällen fick lite Symbeeotic och i mitten av månaden påsattes skattlådor på de starkaste. Rapsen började blomma.

Maj 2020. Bina utvecklades enormt snabbt under de varma mars-april-veckorna och i början av maj hade alla en skattlåda. Vädret gav dock några frostnätter under första dagarna i maj som skadade många blommor och nya skott (-4-5°C). I mitten av maj måste dock ytterligare en skattlåda sättas på de flesta samhällen. Ett par drottningar hade gett upp och höll på med ersättning. Extra viseceller skars ut från ett samhälle. Fördjupningskursen tränade sig på omlarvning i två samhällen. Skattning påbörjades i slutet av maj.

Juni 2020. Bisamhällena hade överlag utvecklats enormt och delning gjordes av flera samhällen. Likväl förekom svårmning av ett par. Bortsett från lite regn i början av juni (18 mm) var vädret mycket positivt för bina. Honung drogs in flitigt från fr a Cotoneaster och hallon, men rapsen fortsatte med ytterligare blomning och bidrog starkt till insamling. Björnbär började blomma i andra veckan av juni. Men rapsen blommade i nästan 1,5 månad och det blev rekordskördar av honung från flera samhällen. Liguster och parklind började blomma i sista veckan av juni. Totalt under april-juni kom endast 80 mm regn och markerna var torra.

Juli 2020. Vädret var mycket mulet med skurar och de första 12 dagarna kom över 60 mm nederbörd. Lind och liguster blommade ovanligt rikligt och var huvudrag för bina under denna tid mellan skurarna. Senare hälften av juli gav några dagar med sol och främst en andra blomning av vitklöver utgjorde drag.

Augusti 2020. Månaden var extremt solig, varm och torr i början med flera dagar äver 30°C fram till den 19 augusti. Därefter mest halvmulet till mulet väder och en del regnskurar. Bina hade en hel del att dra på; lite Robinia som blommade andra gången, Symphoricarpus som började blomma och det var fullt drag i rosenflockeln som stod i blom. Slutslungning genomfördes i mitten och slutet av månaden.

September 2020. Vädret fortsatte med halvmulet och omväxlande väder hela månaden. Inmatning med sockerfoder fullföljdes och varje samhälle fick dessutom lite Symbeeotic. Sammanfattningsvis var honungs-säsongen god, trots en genomsnittligt låg nederbörd med bara 322 mm under april-september. Intrycket av mycket få flygande insekter förstärktes hela sommaren.

Oktober 2020. Ett milt höstväder fortsatte och det var fortfarande mest gröna träd fram till mitten av månaden. Sedan gulnade lönn, björk och asp och i sista veckan av månaden gulnade även bokarna och vissa ekar. Lövfällningen var ca 3 veckor senare än på 1960-talet. Vädret var mest mulet och regnigt med sammanlagt 90 mm regn, och under de få soliga timmar som fanns var bin ute i snöbärsbuskarna som fortfarande gav nya blommor.

November 2020. Mycket milt, mulet och småduggigt väder fortsatte till slutet av månaden. En solig eftermiddag den 15 nov. var mängder med bin ute och flög vid 13° C. Murgröna och snöbär blommade, men bina var främst ute och tömde tarmarna efter några veckors innesittande.Totalt regn 51 mm.

December 2020. Ett mulet, småregnigt och trist vinterväder fortsatte. Behanding med oxalsyrasockerlösning gjordes på alla samhällen och avläggare den 7 dec. Många samhällen hade krympt mer än förväntat och på tre sh togs en låda bort. Ett par dagar tittade solen fram med temperatur 5-6°C och då var många bin ute och flög. Vinterjasmin stod i full blom och enstaka bin hittade dit. Kring jul ett par dagar med -4 – -5 på natten. Månaden avslutades med nollgradigt, mulet väder, ibland regn. Regn i december 71 mm. Totalt under 2020 kom 757mm, vilket kan anses normalt.

UppTill StartsidaUppdaterad 2021-01-01

Biboet och Bivaxen vid Fulltofta Naturcentrum.

Två trågkupor instängslade vid Bivaxen.

Christian, Kjell och Tommy monterar lås på en kupa.