Ringsjöortens Biodlarförening

HISTORIK   2011


Från VERKSAMHETSBERÄTTELSEN 2011


Organisation

Föreningen hade i november 2011 42 SBR-medlemmar samt 2 egna medlemmar. 6 nya medlemmar har alltså tillkommit under året. 31% är kvinnor och genomsnittsåldern ligger på 60 år. Medlemsavgiften har varit 40:- och har beslutats vara oförändrad under 2012 och 2013.


Styrelsen har haft följande sammansättning:

Ordförande: Pia Michélsen, Kassör: Ingrid Adolfsson, Sekreterare: Bengt Nihlgård

Övriga styrelseledamöter: Torbjörn Johansson och Fredrik Håkansson

Suppleant: Inge Hansson


Honungsbedömningskommitte har varit Einar Almquist, Ingrid Adolfsson och Börje Andersson (sammankallande).

Revisorer har varit Karl-Ola Olsson (sammankallande) och Anna-Kerstin Håkansson med Jan-Erik Olsson som suppleant.

Valberedningen har bestått av Mikael Olsson (sammankallande) och Ingrid Nilsson.

Ombud på Skånedistriktets årsmöte har varit Pia Michelsen och Ingrid Adolfsson, med Fredrik Håkansson och Bengt Nihlgård som suppleanter.


Kommentarer till verksamheten

Året 2011 har varit ett mycket aktivt år för föreningen. Se nedan under Aktiviteter.  Styrelsen har under 2011 hållit fem sammanträden (15/2, 6/4, 24/5, 23/8, samt 5/10). Därutöver har vi haft medlemsmöten vid Fulltofta Naturcentrum (i Biboet) den 17/4 och 25/4 samt invigning av Biboet den 17/6.


Sedan dec. 2010 har föreningen tillsammans med Mellanskånes Biodlarförening haft Leaderprojektet ”Demonstration av biodling”, som lett till uppbyggnad av informationsbigården Biboet. Förutom Leaderprojektet med EU och de tre kommunerna Eslöv, Höör och Hörby har Höörs Plåt och Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta bidragit till anläggningen.


I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan i Hörby har Bengt Nihlgård hållit en nybörjarkurs om 30 timmar i biodling för 7 deltagare, samt en fördjupningskurs om 12 timmar också för 7 deltagare.


Genom marknader och utställningar har det varit möjligt för föreningen att informera om biodling och kurser. Samtidigt har vi kunnat sälja lite honung och dessutom dra in pengar på honungslotterier, vilket betydligt stärkt föreningskassan. Ingrid Adolfsson har varit flitigast lott- och honungsförsäljare vid flera tillfällen.


Aktiviteter

Mars. Demonstrations/informationsbigården (Biboet) vid Fulltofta Naturcentrum (FNC) beviljades medel av Lagrådet för Leaderprogrammet Mittskåne den 17 september 2010 och godkändes i december 2010 av Länsstyrelsen i Skåne.  Ansvarig byggmästare var Sven-Åke Andersson i Bjärnum och hans byggföretag satte i slutet av mars huset på plats. Se Bilder Biboet.


10 april. Denna dag var det vårmarknad vid Fulltofta Naturcentrum. Ingrid Adolfsson medverkade.


17 april. Den 17 april hade vi medlemsträff vid Biboet i Fulltofta Naturcentrum. Nio medlemmar hjälptes åt med målning och utjämning av makadam. Vi kom en bit på vägen. Under hela april/maj bidrog 20-talet medlemmar till inredning och målning av huset som efter omröstning benämndes Biboet. Genom Höörs Plåt ordnades BIBOET-skyltar till huset. Se Bilder Biboet.


19 april. I Hörby startade en fördjupningskurs om fyra träffar i biodling i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan med Bengt Nihlgård som ledare. Inriktning på fr a honungshantering, sjukdomar och drottningodling. Det blev 7 deltagare och första gången gicks igenom honungshantering, andra gången sjukdomar och 3-4e gångerna drottningodling. Se Bilder.


25 april. Denna dag var det ny medlemsträff för målning vid Fulltofta Naturcentrum. Se Bilder Biboet.


7 och 14 maj, samt flera dagar i juni. Gemensam målning och färdigställande av Biboet. Se Bilder Biboet.


9 juni. Vi gjorde ett bigårdsbesök hos Knut Albihn i Stockamöllan (Bild 2, 3 och 4). Knut är nu 92 år  men sköter fortfarande sina bikupor och bisamhällen. Han har många små specifika lösningar på ett antal problem i biodlingen och honungshanteringen.


17 juni. Invigningsdag för Biboet (se Bilder Biboet). Pia Michélsen välkomnade, Anders Paulsson skanderade fantastiskt på vers med rim och klippte det blågula bandet, Stefan Olsson från Stiftelsen Skånska Landskap, knuten till Region Skåne, talade varmt för anläggningen och Bo Lindahl från Skånes Biodlardistrikt var mycket nöjd med denna informations-bigård. Bengt, Pia och Börje visade huset med sitt helt nyanlagda Sedum-tak, som lyste av gul och vit fetknopp, bisamhället och hur slungningen gick till och många provsmakade nyslungad honung. Därefter bjöds de ca 50 närvarande på fika och honungskaka.

Målsättningen är att lördagar och söndagar ge information om biodling och honungs-slungning i Fulltofta, samt efter önskemål från Fulltofta Naturcentrum även lektioner för främst ungdomar om bin och biodling.


10-30 juni. Denna månad hade vi utställning om biodling och Fulltofta infobigård på biblioteket i Hörby.


14 augusti. Söndagen den 14 augusti kl 11-15 var det hantverksmässa i Södra Rörum. Pia, Ingrid och Bengt medverkade med lotteri och honungsförsäljning.


22 augusti – 10 september. Denna tid hade vi utställning om biodling och om Biboet i Fulltofta på biblioteket i Höör.


4 september var det höstmarknad på Kruddarehus. Ingrid Adofsson och Bengt Nihlgård medverkade.


10 september var det Viktoriamarknad i Hörby. Ingrid Adolfsson medverkade.


11 september. Fritidsfestival i Höör. Inger Hall och Ingrid Adolfsson medverkade med marknadsstånd för information om biodling och med försäljning av honung. Pia Michélsen och Bengt Nihlgård hjälpte till som funktionärer.


14 september åkte Bengt, Inger Hall och Stig Wendt gemensamt till Mantorp, SBR, för studiebesök. Intressant information gavs oss av Magnus Spångberg.


15 september. Denna dag hade vi Honungsbedömningsträff i Lyby församlingshem kl 19 och ca 20 medlemmar ställde upp. Bengt visade film från årets bigårdsbesök och Biboets invigning.


9 oktober. Det var höstmarknad på Fulltofta Naturcentrum. Ingrid Adolfsson informerade och sålde honung på Naturcentrat och Bengt Nihlgård informerade i Biboet.


10 oktober. Fram till och med denna dag hade 1510 personer registrerat sig som besökare vid Biboet i Fulltofta. Vi hade genomfört 525 av de 645 timmar som vi enligt kontraktet ska avverka i detta Leaderprojekt t o m 2013.


15 oktober. Det var ”Inspirationsdag för kropp, själ och sinne” i Svensköp. Ingrid Adolfsson informerade, sålde honung och lotter. Bengt Nihlgård talade om ”Honung och hälsa”.


8 november. Denna tisdagskväll hade vi årsmöte i Lyby församlingshem kl 19. Vi hade besök av 2Nilsson från Hörby som demonstrerade tillverkning av salvor med vax och honung.


Odlingsresultat

Odlingssäsongen 2011 började tidigt och med fint vårväder under april-maj vilket gav genomsnittligt gott utbyte på höstrapsen. Under juli-augusti-september var vädret däremot osedvanligt regnigt och flera odlare fick då mycket låga skördar om ens något. Årsrapporter har inhämtats från samtliga medlemmar som har eller tänker skaffa bisamhällen utom en, dvs 43 st. 3 medlemmar är nybörjare SOM har skaffat nya samhällen under sommaren och därför inte tagit ut någon skörd. En medlem har slutat med bin och två har ännu inte hunnit skaffa. Totalt har under 2011 invintrats 218 samhällen, mot 204 i fjol. Vinterförlusterna under året var 39 samhällen, de flesta pga drottningförlust, svält eller utsot (= någon störning). Flera nya avläggare har alltså producerats.


Den totala honungsskörden blev ungefär hälften av i fjol, 5.931  kg motsvarande 25,5 kg/sh (i fjol 51 kg/sh). Variationen var från som lägst 8 kg/sh till som högst 60 kg/sh.


Varroa har bekämpats med Apistan av 5 odlare, 2 använder Apistan plus oxalsyra, en har använt Apiguard, medan oxalsyra, ofta i kombination med endagsbehandling med myrsyra, använts av 31 odlare.DAGBOKSNOTISER OM BINA  (bigård Bråvalla)


1 mars. Det var liksom i fjol en lång och kall vinter och det blev åter en ganska sen vår. Bina hade inte mått illa av kylan; det är bättre för dem med en lång och kall viloperiod än en med omväxlande varmt och kallt väder. Övervintringen hade gått bra för de flesta bisamhällena.


5-6 mars var väderleken gynnsam med solsken och flera bisamhällen var ute och rensade sig.

22-23 mars. Temperaturerna gick upp mot 10-15°C och de flesta bisamhällen var ute och flög. Det gick utmärkt att kolla bottnar och rensa ut döda bin i uppstaplingskupor. Fodertillgången kändes god att döma av lådvikten. Vintergäck, snödroppar och hassel blommade för fullt. En första kontroll av fodertillgång och påbörjad äggläggning kunde snart göras i trågkupor.


1-8 april. Vintergäcken var överblommad, men krokus och hästhov blommade och i lövskogarna hade enstaka vitsippor börjat så smått att lysa vitt.


19-24 april. Det var full högsommartemperatur på dagarna och bisamhällena utvecklades enormt snabbt. Sälgbuskarna var snart överblommade men hade givit bra tillskott med nektar och pollen. Lövsångare, trädgårdssångare m fl anlände, björkarna började slå ut redan 19 april och bokskogen började grönska redan den 22 april. Det var minst två veckor tidigare än normalt.


12 Maj. Majmånaden började med kyliga nätter, men dagarna var soliga och bina hade exploderat i antal.  Redan var två skattlådor påsatta på de flesta samhällen och rapsen stod i full blom.


5 juni. Det hade varit många riktigt varma dagar och det hade blivit väldigt många bin i de flesta samhällena. Höstrapsen var närmast överblommad och slungning kan redan göras av fyllda ramar. Det är hög tid att göra avläggare för svärmlusten har satt in i några samhällen och de måste antingen delas eller drottningen avlägsnas.


18 juni. Det har blivit lite sämre väder och bina tar det lugnare. Mycket honung har strömmat in i lådorna.


10 juli. Linden började blomma redan i slutet av juni och nu blommar vitklövern för fullt på fälten.


1-22 augusti. Det har varit relativt varmt men bortsett från ett fåtal dagar mycket mulet och regnigt en lång period. Många bisamhällen har fortsatt växa, men har nu dåligt med dragväxter. De har nu förbrukat den honung de insamlat sedan mitten av juli. Om det inte redan gjorts så är det hög tid att ta honungen, ge drivfoder och invintra med full sockerinmatning.


12 september. Bina bör nu ha fått allt socker de behöver för vintern. Det har varit dålig tillväxt på avläggare och även i de ordinarie bisamhällena, pga det mycket regniga vädret. Det har inte varit många dagar med sol sedan mitten av juli och det molniga skurvädret ser ut att fortsätta.


3 oktober. Det har varit en dryg veckas riktigt sommarväder med temperatur ibland över 25 °C. Bina besöker kärleksört fr a och flera samhällen har ny yngelproduktion.


Upp


Tillbaka till "Lite historik"

Bild 2.  Knut Albihn i demonstrationstagen den 9 juni för 

Fredrik Håkansson med söner (BN).

Bild 3. Knut Albihn berättar om sin bigård (BN).

  Bild 4.  I Knut Albihns bigård i Stockamöllan.

Bild 1.  Fullt flygande framför kuporna den 23 mars (BN).