Ringsjöortens Biodlarförening

(RIBIOF)


VÄLKOMMEN till


Ringsjöortens Biodlarförening


Ringsjöortens Biodlarförening (RIBIOF) är en lokalförening av SBR, Sveriges Biodlares Riksförbund. Vår målsättning är att främja biodlingen i mellersta Skåne och att informera om biodling, binas nytta och honungens goda effekter. Vi bedriver kursverksamhet för att få nya medlemmar. Ständiga försök görs också för att få icke anslutna biodlare i våra trakter att bli föreningsmedlemmar. Det är viktigt att alla biodlare är med på något sätt; att de får information, sköter sina bin korrekt och registrerar sin bigård.

Medlemmar. Vi har i april 2020 225 betalda SBR-medlemmar, varav flera kommer från Hörby kommun, men många även från Eslövs och Höörs kommuner. SBR-medlem och samtidig föreningsmedlem hos oss blir du genom anmälan på SBRs hemsida. Vi har eget bankgiro 5067-3771 i Sparbanken Skåne och Swish på nr 123-284 91 80. Vi tar gärna emot 50:- från lokalt stödjande personer, som då också får vår digitala information utan att vara medlemmar med rösträtt. Våra medlemmar har allt ifrån 2-3 och upp till 15-90 samhällen. Vår genomsnittsproduktion av honung ligger på 30-40 kg/samhälle.

 

Styrelsen innehåller 7 ledamöter. Under 2020 består den av:

Roland Palmzon (ordf.), Laila Jeppsson (vise ordf.), Ingrid Nilsson (kassör), Bengt Nihlgård (sekr. och utbildn.ansvarig), Kjell Andersson, Susan Olsson samt Maria Vilbern.

En separat honungsbedömningskommitté bedömer honungsprov från  medlemmarna. Den består under 2019 av: Lena Friberg (sammankallande), Ragnar Andersson samt Joakim Jönsson.

En särskild aktivitetsgrupp består av Jonna Karlsson, Tommy Karlsson, Susan Olsson och Johny Wighotson.


 HISTORIK

Det finns information om Ringsjöortens Biodlarförening från 1919 och fram till nu under rubriken HISTORIK. Här hittar du äldre information om medlemmar och medlemsavgifter, produktion av honung och vad honungen har kostat, vilka aktiviteter som genomförts m m. Under de senaste åren (från 2010) finns även dagboksnotiser från bigården på Bråvalla.

Från 2008 kan du klicka på årtalen för att se vad som har hänt: 2008,   2009,   2010,   2011,   2012201320142015, 201620172018, 2019.


PROGRAM 2019


Informationsbigården "Biboet" i Fulltofta


I Biboet vid Fulltofta Naturcentrum öppnas ett Åskådarrum med informationsmaterial från ca 1 maj och hålls sedan öppet till i slutet av september. Ett bisamhälle i en demonstrationskupa finns då också att studera. Ca tre timmar (13-16) varje lördags- och söndagseftermiddag under maj till september är även Biboets Slungningsrum öppet och bemannat för demonstration, provsmakning och försäljning av lotter till ett honungslotteri och egen honung. Rummet utnyttjas av föreningens medlemmar för slungning efter bokning hos sekreteraren (Bengt Nihlgård) mot en avgift av 50:- per dag.


I Bivaxen hanteras vax. Föreningen fick  2017 medel från Sparbanksstiftelsen Färs och Frosta för inköp av vaxhanteringsmaterial som nu finns i en ny barack, Bivaxen, vid sidan av Biboet, Fulltofta Natur-centrum. Baracken tillkom genom ett Leaderprojekt via Mittskåne Utveckling och Jordbruksverket. En kakgjutform kan således nyttjas antingen i Biboet eller hemma efter bokning genom Kjell Andersson (mobil 070-696 14 07). En vaxsmältare som smälter 40 ramar åt gången finns också i Bivaxen som också bokas genom Kjell Andersson. Smälta biramar bör tvättas och kokas med kaustik-soda, något som dock ännu inte går att utföra i Fulltofta. Kokningen dödar effektivt eventuella sporer av yngelröta.

För utnyttjandet av vaxhanteringsmaterielen är kostnaden 25:-/kg pressade vaxmellanväggar och 1:- per smält ram.


Kurser och övriga aktiviteter 2020

Programmet uppdateras här kontinuerligt med ny information.


Månadsträffar har vi första måndagen varje månad  kl 18.30 vid Bivaxen, Fulltofta Naturcentrum f o m mars 2020. Alla är välkomna för diskussion av aktuella problem med bin, honung m m. Tyvärr fick vi ställa in under maj pga corona-krisen.


Lördagen 5 september, kl 10. Utbildningsdag för Skånedistriktet vid Fulltofta Naturcentrum, Bivaxen. Närmare besked kommer.


Måndagen 7 september kl 18.30. Månadsträff för diskussion om biavel, vaxhantering, aktuellt om bina och deras invintring, inmatning, varroa m m på Fulltofta Naturcentrum, Bivaxen, kl 18.30. Även icke-medlemmar är välkomna.


Torsdagen 24 september, kl 18.30. Honungsbedömning i Lyby församlingshem.


Måndagen 5 oktober, kl 18.30. Månadsträff för diskussion om biavel, vaxhantering, aktuellt om bina och deras invintring, varroa m m på Fulltofta Naturcentrum, Bivaxen, kl 18.30. Även icke-medlemmar är välkomna.


Måndagen 2 november, kl 18.30. Månadsträff för diskussion om biavel, vaxhantering, aktuellt om bina och deras invintring, varroa m m på Fulltofta Naturcentrum, Bivaxen, kl 18.30. Även icke-medlemmar är välkomna.


25 november, kl 18.30. Årsmöte i Lyby församlingshem.


Observera att till programträffarna är även de välkomna som går på våra kurser/cirklar, men som ännu inte hunnit bli föreningsmedlemmar.


Föreningen och dess medlemmar medverkar på mässor och marknader där tillfällen ges.

Vi arbetar med mentorverksamhet till framför allt nyblivna biodlare om de så önskar. Kontakta i så fall ordföranden Roland Palmzon eller sekreteraren Bengt Nihlgård.

        


                              Dagboksnotiser om bina 2020

                 Kort information om binas liv och leverne i mellersta Skåne, främst från Bråvalla bigård.


Januari 2020. Månaden dominerades fram till 20/1 av regnigt och fuktigt väder med ovanligt höga temperaturer, någon dag ända upp mot +10°C. Bina startade yngelproduktionen i mitten av månaden och höjde temperaturen i kuporna. Lite pollenersättning gavs till samhällena. 

Februari 2020. Vädret fortsatte som tidigare med ovanligt höga temperaturer kring några plusgrader och det var dessutom mest mulet, blåsigt och regnigt. Totalt kom under januari och februari ca 200 mm, en ttredjedel av årsnederbörden. Flera bisamhällen verkade ha dämpat sig och höll inte värmen uppe. Under ett par soldagar med 9-10°C besöktes fr a vintergäck, men den mesta blomningen av denna passerade utan bibesök. Detsamma gällde många snödroppar.

Mars 2020. I två veckor fortsatte det mulna men nu torra vårvädret. Det avlöstes de två sista veckorna av soliga dagar, om än med frost och ibland 4-8 minusgrader på natten. Men Scilla och snöglans blommade för fullt och vitsipporna i skogen kom igång. Bina drog flitigt med pollen. Hästhoven kom också igång och de tre sista dagarna började även sälgen blomma. Månaden blev torr, bara 23 mm noterades.

April 2020. Soligt och torrt vårväder fortsatte fram till sista veckan av månaden då det kom några få mm regn. Dvärgkörsbär kom tidigt i blom, liksom forsythia och sedan körsbär, plommon m m och bina utvecklades starkt. Björk och bok slog ut nästan samtidigt från mitten av månaden. Utjämning till avläggarna från i höstas gjordes. Alla samhällen fick lite Symbeeotic och i mitten av månaden påsattes skattlådor på de starkaste. Rapsen började blomma.

Maj 2020. Bina utvecklades enormt snabbt under de varma mars-april-veckorna och i början av maj hade alla en skattlåda. Vädret gav dock några frostnätter under första dagarna i maj som skadade många blommor och nya skott (-4-5°C). I mitten av maj måste ytterligare en skattlåda sättas på de flesta samhällen. Ett par drottningar hade gett upp och höll på med ersättning. Extra viseceller skars ut från ett samhälle. Fördjupningskursen tränade sig på omlarvning i två samhällen. Skattning påbörjades i slutet av maj.

Juni 2020. Bisamhällena hade överlag utvecklats enormt och delning gjordes av många samhällen. Likväl förekom svårmning av några. Bortsett från ett par regndagar i början av juni (18 mm) var vädret mycket positivt för bina. Honung drogs in flitigt från fr a Cotoneaster och hallon, men rapsen fortsatte men ytterligare blomning och bidrog starkt till insamling. Björnbär började blomma i andra veckan av juni. Men rapsen blommade i nästan 1,5 månad och det blev rekordskördar av honung från flera samhällen. Liguster och parklind började blomma i sista veckan av juni.

Juli 2020. Vädret var mycket mulet med skurar och de första 12 dagarna kom över 60 mm nederbörd. Lind och liguster blommade ovanligt rikligt och var huvudrag för bina under denna tid mellan skurarna. Senare hälften av juli gav några dagar med sol och främst en andra blomning av vitklöver utgjorde drag.Hänt i föreningen 2020

22 januari. En tredje studiecirkel i "Grunder i biodling" startade i Hörby på Vuxenskolan, med 10 deltagare. Träffarna är en gång i veckan. Ledare är Bengt Nihlgård.

15 februari. Skånes Biodlardistrikt höll årsmöte på Kurhotellet i Tyringe. 4 deltagare från RIBIOF deltog. Man fick information om bl a honungsbedömning, där lite nya regler kommer att gälla och en utbildning ska genomgås av de som bedömer.

Måndagen 2 mars kl 18.30.15 drottningintresserade medlemmar samlades vid årets första träff för diskussion och beslut om en avelsbigård på Fulltofta Naturcentrum, Bivaxen. Kjell och Roland hade fixat med fika. Mikael, Bengt och Christian erbjöd sig stå som ansvariga. Två kupor inköps av Kjell Andersson och den 2 maj sätts stängsel upp kring dessa och den 3 maj flyttas förhoppningsvis kuporna dit. Sedan inköps avelsdrottningar så att omlarvning kan börja i slutet av maj månad.

Helgen 4-5 april. De tre studiecirklarna i Biodlingens grunder som startades två st i september/oktober 2019 och en i januari 2020 avslutades. Cirklarna omfattade totalt 10 träffar. Totalt färdigutbildades 27 nya biodlare. Ledare var Bengt Nihlgård.

Måndagen 6 april kl 18.30. 11 bi-intressenter plus en åskådare deltog i en månadsträff för diskussion om biavel, vaxhantering och fr a aktuellt om bina och deras övervintring vid Bivaxen på Fulltofta Naturcentrum. Bl a konstaterades att starka samhällen behöver redan nu en skattlåda.

Tisdagen den 21 april kl 19 startade studiecirkeln "Fördjupning biodling". Den omfattade fyra träffar som behandlade binas sjukdomar, honungshantering samt drottningodling. Den höll från början 10 deltagare men två blev förkylda och fick avstå pga corona-viruset. Ledare var Bengt Nihlgård.

Lördagen den 2 maj samlades 9 medlemmar intresserade av avelsbiodling och byggde stängsel kring en liten fyrkant söder om Bivaxen för att hålla borta barn från kommande bikupor.

Måndagen 4 maj inställdes månadsträffen pga corona-krisen. Men 4 medlemmar flyttade 2 trågkupor med bin från Kjell Andersson till ovan nämnda stängsel. 

Måndagen den 1 juni kl 18.30. Ett 20-tal medlemmar samlades för diskussion om biavel,  bina och deras svärmning, slungning m m på Fulltofta Naturcentrum, Bivaxen.

Måndagen 6 juli kl 18.30. 25 medlemmar samlades för diskussion om biavel, vaxhantering, aktuellt om bina och deras produktion, slungning m m på Fulltofta Naturcentrum.

Torsdagen  9 juli kl 18.30. 15 medlemmar kom för att medverka vid omlarvning från de två avelsdrottningar från Kristianstads biavelsgrupp som inköptes nästan två veckor tidigare.

Måndagen 3 augusti kl 18.30. 20 medlemmar samlades i solsken för diskussion om aktuellt om bina, slutslungning, binas invintring, infodring, vaxhantering, varroa och avelsinriktning m m på Fulltofta Naturcentrum utanför Biboet.


Upp
Senast uppdaterad 2020-07-12


 

Bi i lavendelblommor(BN).KONTAKTER


Sekreteraren, Bengt Nihlgård,

mobil 070 945 03 76

e-mail bengt.nihlgard@gmail.com


Ordföranden Roland Palmzon,

mobil 070 921 02 30

e-mail palmzon@telia.comBLI MEDLEM

Medlem blir du genom att anmäla dig på

SBR.s hemsida


 LÄNKAR


SBR, Sveriges Biodlares Riksförbund


Skånes Biodlardistrikt


Bitillsyn i Skåne


Jordbruksverket (om bin)


Börjes Bisidor


Om bin och biodling


Bikupan.eu


Joel Svenssons Vaxfabrik, Munka Ljungby


LP:s Biodling AB, Säffle


Biredskapsfabriken Töreboda


Swienty


Länkar till diverse


Biboet vid Fulltofta Naturcentrum.

Biboet och Bivaxen vid Fulltofta Naturcentrum.

Två trågkupor instängslade vid 'Bivaxen.

Christian, Kjell och Tommy monterar lås på en kupa.