Säljens honblommor gav mycket nektar på våren 2009.

HISTORIK  2009


Från VERKSAMHETSBERÄTTELSEN 2009

Organisation

Under 2009 var Sigbritt Hanner ordförande, Bengt Nihlgård sekreterare och kassör Ingrid Adolfsson. Övriga medlemmar i styrelsen var Torbjörn Johansson, och Fredrik Ingvarsson. Inge Hansson var suppleant. Antalet medlemmar var 35 st.


Allmänt

Under våren diskuterade styrelsen samverkan med Mellanskånes Biodlarförening och det beslöts att informera varandra om olika aktiviteter. Den beslutades också att alla nybörjare ska tillfrågas om de vill har en fadder som stöd vid start av sin biodling.


Studiecirklar. Bengt Nihlgård höll en nybörjarkurs i biodling i samarbete med Vuxenskolan i Hörby för 10 deltagare, samt två fördjupningskurser om vardera tre kvällar, omfattande Bisjukdomar, Honungskvalitet och Drottningodling med sammanlagt 13 deltagare.


Utställningar. Under april/maj hade vi utställning på biblioteket i Hörby om Biodling. Under perioden 14/8 - 11/9 hade vi utställning med biodlingsinformation på SWED-banken i Hörby.


Logga. Under våren beslöts om en logga för föreningen. Den utarbetades av Börje Andersson och Sigbritt Hanner. Samtidigt påbörjades en hemsida som Bengt Nihlgård tog ansvar för.


Bigårdsbesök. Den 10 juni gjordes ett besök vid Landskrona-Kävlinge Biodlarförening tillsammans med Mellanskånes Bf. Dels besöktes den Rothoffska koloniträdgården där ett bihus står uppställt. Honungen härifrån säljs på Landskrona slottsmuseum. Dels gjordes hembesök hos en biodlare mitt i staden, där ett dubbelhus var igång och dessutom utfördes drottningodling i små ganska speciella parningskupor. Slutligen besökte vi föreningens bigård som ligger ute i Häljarp, nära Saxån, där korvgrillning och kaffedrickning varvades med bi-snacket. Börje Andersson tog bilder från besöket.


Studieresa om Vaxsmältning. Den 2 juli gjorde vi besök, också tillsammans med Mellanskånes Bf, till Assertorps Vaxen i Mörarp. Vi var totalt 18 biodlare som fick se hur uppvärming av halmpannan och smältning av gamla vaxramar gick till och hur det till sist blev rent vax. Vi fick också information om hur tvättningen av ramarna gick till i kaliumhydroxid med rapssåpa och efteråt upprepad sköljning med citronsyra och rent varmt vatten. Vi köpte också med oss hem både ramvirke, burkar m m och av Gunnarshögs Gårds produkter från rapsodlingar i Hammenhög.


Hantverksmässor

Den 5 juli var det hantverksmässa i Södra Rörum kl 10-14, och där medverkade Sigbritt och Rolf Hanner samt Ingrid Adolfsson och Börje Andersson med honungsförsäljning och biodlingsinformation.

Den 6 september var det hantverksmässa m m i Kruddarehus i Fulltofta och där medverkade Sigbritt och Rolf Hanner samt Ingrid Adolfsson med information, lotteri och honungsförsäljning.

Den 4 oktober medverkade Sigbritt och Rolf Hanner samt Ingrid Adolfsson på höstmarknad i Fulltofta med information, lotteri och honungsförsäljning.


Den 17 november hade vi årsmöte i Vuxenskolans lokal i Hörby. Sigbritt Hanner avtackades då hon avgick som ordförande och Pia Michélsen blev vald till ny sådan. Renée Norlin, från länsstyrelsen i Kristianstad, berättade om de krav som finns idag vad gäller gränsdragningen mellan primärproduktion (i detta fall biodling) och Livsmedelsverkets krav på honungs-hantering. Principiellt finns generella djurskyddsbestämmelser för biodling och EU-krav enligt förordning nr 178 gäller. Generella krav angående honungen som födoämne gäller  enligt Livsmedelslagen. Vad gäller inspektion och registrering har Livsmedelsverket fortfarande ännu inte kommit till beslut. Man har dock sagt att honungsproducenter som producerar mindre än 500 kg/år kommer inte ifråga för kontroll. Sedan gäller det om gränsen kommer att sättas här eller någonstans upp mot 4000 kg/år som gäller i Danmark. Beslut tas sannolikt i december 2009. Man rangordnar alla primärproduktionsföretag i fyra klasser avseende risk (A-D) där A anses vara en verksamhet utan större risk. Vidare indelar man företagen i fyra klasser avseende Erfarenhet (1-4) där 1 betyder att det finns god och lång erfarenhet. Eftersom biodling var relativt okänt för tjänstemännen hade man biodlingen i mitten av dessa klasser. Man trodde att tungmetallrisk förelåg vad gällde bly (vilket är helt fel), och att risker förelåg med användningen av bekämpningsmedel mot varroakvalstret. (vilket kanske kan hända för otillåtna medel, men det gäller dock inte Apistan, som inte löser sig i honung men i vax). Den kontroll som länsstyrelsen utövar är gratis om det inte förekommer några fel.

Efter föredrag vidtog kaffe med jubileumstårta, eftersom föreningen firade sin 90-årsdag. De som tagit med honung för bedömning fick burkarna bedömda av honungsbedömnings-kommittén.


Odlingssäsongen 2009 var gynnsam med fint vårväder under april och maj som gynnade bisamhällenas tillväxt, varför flera odlare har fått bra skördar. Årsrapporter har inhämtats från samtliga medlemmar, 35 st, samt från 1 utanförstående. Tre medlemmar är nybörjare och har skaffat nya samhällen under året och därför inte fått någon större skörd. Dessutom har 5 medlemmar antingen slutat med bin eller ännu inte hunnit skaffa. Totalt har under 2009 invintrats 191 samhällen, mot 171 i fjol. Vinterförlusterna under året var 24 samhällen, de flesta pga drottningförlust eller svält, men flera nya avläggare har alltså producerats. Den totala honungsskörden blev 6132 kg, motsvarande 36 kg/sh. Variationen var dock mycket stor, från 0 kg till 67 kg/sh.


Invintring har skett med 2/3 socker och 1/3 Bifor samt ca 220 kg honung, totalt 2900 kg, vilket motsvarar ca 15 kg/sh. Varroa har bekämpats med Apistan (17 odlare), medan oxalsyra i kombination med drönarbortskärning eller endagsbehandling med myrsyra har börjat användas mer och mer (12 odlare). En odlare använde enbart myrsyra.