HISTORIK 2010Från VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010


Organisation

Föreningen hade i november 2010 34 SBR-medlemmar samt 4 egna medlemmar. 30% är kvinnor och genomsnittsåldern ligger på 60 år. 5 nya medlemmar yngre än 50 år har tillkommit under året. En medlem från 2009 slutade som biodlare, en har flyttat och en har avlidit. Medlemsavgiften har varit 40:-.


Styrelsen har haft följande sammansättning:

Ordförande: Pia Michélsen Kassör: Ingrid Adolfsson

Sekreterare: Bengt Nihlgård. Övriga styrelseledamöter: Torbjörn Johansson och Fredrik Håkansson

Suppleant: Inge Hansson


Honungsbedömningskommittén har bestått av Einar Almquist, Ingrid Adolfsson och Börje Andersson.

Revisorer har varit Karl-Ola Olsson (sammankallande), Anna-Kerstin Håkansson med Berndt Jönsson som suppleant.

Valberedningen har bestått av Rolf Hanner (sammankallande) och Christina Lööf.

Ombud på Skånedistriktets årsmöte har varit Pia Michelsen och Ingrid Adolfsson, med Börje Andersson och Fredrik Håkansson som suppleanter.


Aktiviteter

Året 2010 har varit ett aktivt år för föreningen. Årsmöte hölls den 17/11 2009. Styrelsen har därutöver under 2010 hållit sju sammanträden (9/2, 22/3, 4/5, 12/6, 10/8, 19/9 samt 27/10), varav den 12/6 i samband med bigårdsträff.

12 juni. Vi gjorde ett bigårdsbesök hos Jan-Erik Olsson i Västerstad i ett ett riktigt blåsigt väder. Ett 15-tal medlemmar i föreningen fick ett intressant och givande studiebesök. Jan-Erik (Bild 2) visade sin biodling och ställde sin gårdsplats och veranda till vårt förfogande, liksom en varm grill för kalla händer och grillning. Han bjöd även på kaffe och hembakat.

Börje Andersson demonstrerade (Bild 3) hur man byggde Bibo-kupan och en ställning för två kupor med avställningsplats. Han hade också fyllt bilen med andra typer av stapelbara kupor och visade på plats hur enkelt det är att bygga denna hans egen kupa. Många blev nog sugna på att prova. Det såg ju inte så svårt ut när Börje vant svängde hammaren. Det är ett genomtänkt arbete Börje gjort för att komma fram till en kupa som kräver minsta möjliga jobb och material och ändå fungerar som isolerad vinterkupa. Drygt en 100-lapp + ca 2 timmars arbete kostar det att göra en Bibo-låda à la Börje från scratch.  Läs mer på:  Börjes Bisidor.

Flera andra hade med sig sina förslag på bottnar, tak och lådor. Det blev en god diskussion om fördelar och nackdelar med både det ena och det andra. En sak stod klart efteråt – att tänka på bra ventilation och att få ned kondensen ”inomhus” är viktigt att tänka på, vilket också Börje demonstrerade på ett mycket pedagogiskt sätt. Vi var definitivt några stycken som förstod att vi kanske ska ändra på något!


Styrelsen har under året inte lyckats få något utbyte med Mellanskånes Biodlarförening.

Hemsidan har uppdaterats regelbundet.


I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan i Hörby har Bengt Nihlgård hållit en nybörjarkurs om 30 timmar i biodling för 6 deltagare, samt en fördjupningskurs om 12 timmar omfattande Bisjukdomar, Honungskvalitet och Drottningodling, för 5 deltagare.Genom marknader och utställningar har det varit möjligt för föreningen att informera om biodling och kursverksamheter.Samtidigt har några kunnat sälja lite honung och dessutom honungslotterier som betydligt stärkt föreningskassan.

16 juni – 16 juli hade vi utställning om biodling på biblioteket i Hörby och i stort sett samma utställning fanns på biblioteket i Höör den 9 september - 1 oktober.16 juni – 16 juli. Biblioteket informade på Facebook om det hela.

Söndagen 15 augusti. Det var en livfull hantverksmässa i Södra Rörum, med ett 30-tal olika hantverksutställare och många besökare. Pia Michelsen och Bengt Nihlgård stod i vårt marknadsstånd, informerade om föreningen, sålde lotter till honungslotteri samt sålde egen honung.

Lördagen 4 september. Det var Fritidsfestival i Höör, på Jeppavallen, mellan kl 11 och 22. Vi hade ett marknadsstånd med information om föreningen och om biodling. Ingrid Adolfsson sålde honung, och Bengt Nihlgård medverkade också som festivalfunktionär mellan kl 16 och 19.

Söndagen 5 september. På Kruddarehus höstmarknad sålde Ingrid Adolfsson, Pia Michelsen och Bengt Nihlgård honung och informerade om biodling.

24 september. Flera medlemmar rapporterar om mycket goda honungsskördar, trots att rapsen gav sämre än normalt. Det fina vädret i juni/juli har varit orsaken.

9 september – 1 oktober. Vi hade en välbesökt utställning om bin och biodling på biblioteket i Höör.

Söndagen 3 oktober. I samband med Höstmarknad på Fulltofta Naturcentrum deltog Ingrid Adolfsson med information om biodling och bikurser samt sålde lottor och honung.

Tillsammans med Fulltofta Naturcentrum och stiftelsen Skånska Landskap har lämnats in en ansökan till Leaderprojektet ”Mittskåne” om en Demonstrations/informationsbigård. Denna godkändes av Lagrådet den 29 september och ligger hos länsstyrelsen för tillstyrkan. Tre bisamhällen har, genom Börje Andersson, placerats ut i anslutning till Naturcentrat.

9 november. Årsmöte i Lyby församlingshem kl 19.

Måndagen den 22 november kl 19.00 hade vi ett honungsbedömningsmöte i Lyby församlingshem. Honungsburkar bedömdes av kommittén Ingrid Adolfsson, Einar Almqvist och Börje Andersson. Bengt Nihlgård visade filmer med tips om fr a honungshantering från SBRs nya skiva.


Odlingsresultat

Odlingssäsongen 2010 började relativt sent och med dåligt vårväder under maj vilket gav genomsnittligt dåligt utbyte på rapsen (Bild 1). I juni/juli var vädret dock mycket gynnsamt för bina och flera odlare har redovisat toppskördar. Årsrapporter har inhämtats från samtliga aktiva medlemmar, 38 st. 5 medlemmar är nybörjare och har skaffat nya samhällen under året och därför inte tagit ut någon större skörd. 1 medlem har avlidit under året, två andra har slutat med bin och en har ännu inte hunnit skaffa. Totalt har under 2010 invintrats 193 samhällen, mot 191 i fjol. Vinterförlusterna under året var 42 samhällen, de flesta pga drottningförlust, svält eller utsot (=någon störning), men också yngelröta hos en medlem. Flera nya avläggare har dock producerats.


Den totala honungsskörden blev rekordhög, 9.246 kg, motsvarande 51 kg/sh. Variationen var dock mycket stor, från 15kg som lägst, till 100 kg/sh som högst. Invintring har skett till 56% med socker och 44% med Bifor samt lite honung, totalt ca 2.800 kg, vilket motsvarar ca 14,5 kg/sh.


Varroa har bekämpats med Apistan av 8 odlare, medan oxalsyra, ibland i kombination med drönarbortskärning eller endagsbehandling med myrsyra, används av 23 odlare. En odlare använder enbart mjölksyra och en har beslutat sig för att inte behandla.


DAGBOKSNOTISER OM BINA 2010 (bigård Bråvalla)

19 mars. Bina i mellersta Skåne var ute och rensningsflög. Den kvarliggande snön blev brunprickig eftersom bin gärna släpper avföringen över ljusa ytor.

7 april. Denna dag gick dagstemperaturen upp mot 14°C i skuggan, solen sken hela dagen och koll av sam-hällena kunde göras. Alla samhällen som behandlades med oxalsyra i november hade klarat sig och det syntes ännu inga varroakvalster i nedfallet. De flesta bisamhällena hade yngel på tre ramar. Bina var ute och letade i vintergäck, snödroppe, krokus, hästhov och på sina ställen även i vitskråp som blommade. Även hassel har blommat i över en vecka, men finns annat verkar de inte ta så mycket pollen på dessa buskar.

13 april. Några fina vårdagar med sol och dagstemperaturer upp mot 15-16°C i skugga drev på växternas utveckling och nu blommade även vitsippor, sälg, scillor och snöglans. Citronfjäril, nässelfjäril och humlor var också ute och samlade i dessa blommor.

24-26 april. Det har varit några mycket varma dagar, lövsångare och flugsnappare har anlänt och björkarna börjar få ”musöron”. Bisamhällena har utvecklats snabbt och de flesta behöver utökat utrymme för äggläggning.

5 maj. Vädret har växlat men bisamhällena växer och det är nödvändigt, för rapsblommorna börjar redan visa sig. Skogslönnen står snart i full blom och är också bra för bina. Även maskrosblommor börjar dyka upp i allt större omfattning och bokskogen börjar bli helt grön. Grönsångaren kom för några dagar sedan.

25 maj. Det har varit en ovanligt kall och mulen maj, men i veckan som gick kom näktergal, gulsångare och kärrsångare så nu hoppas vi på sommarväder. Rapsen blommar utdraget i tid, men tycks ge måttlig skörd (Bild 1). Bisamhällena har trots  vädret utvecklats ganska bra och starka samhällen behöver en andra skattlåda. De utnyttjar de få soliga timmar som erbjuds.

4 juni. Det har blivit varmt någon dag och det är fullt drag. Nu visar sig styrkan hos de bisamhällen som utvecklats bra. De som har tre lådor och fyllt dessa har behov av större utrymme eller så kan deras avkomma användas som förstärkning av de samhällen som utvecklats mindre snabbt. Annars blir det snabbt svärmning och då förlorar man avsevärt i produktion.

12 juni. Det har varit en ovanligt kall, mulen och och för bina negativ period.

1 juli. Det har varit en period med värme och fint biväder. Rapsen slutade blomma omkring den 15 juni, vilket innebar att all honung måste tömmas före midsommar. Det som fanns kvar av raps efter midsommar kristalliserade delvis i kakorna och ställde då till med problem vid filtreringen. Trots det dåliga majvädret gav en del av samhällena normal till god skörd, medan de som stått mer utsatta för väder och vind inte hann utvecklas tillräckligt mycket och gav mycket lite. Nu blommar hallon, björnbär och vitklöver för fullt.

9 juli. Det fina vädret har fortsatt och påskyndat t o m lindarnas utveckling, som nu också står i full blom. Det gäller att se till att bina har plats att lagra honungen. Slunga täckt honung, som nu består mest av hallon, björnbär och vitklöver.

2 augusti. Det fina, men tyvärr alltför torra,  vädret har fortsatt och drivit på alla blommor som nu är mest överblommade. De som ännu blommar kommer inte att ge något överskott i skattlådorna, så nu kan man slutslunga och istället ge bina ett par kg socker i lösning så att man får en bra uppsättning bin som kommer att övervintra. Med andra ord gäller det att göra klart för vintern! Skulle man se spår av varroa eller dess följdsjukdomar i form av virusangrepp (t ex deformerade vingar på drönare) bör man behandla med myrsyra som endagsbehandling.

Oktober-November. Det är dags att bekämpa varroakvalstret med oxalsyra. Oxalsyrabehandling är det i särklass enklaste och billigaste sättet, men det måste vara rätt koncentration på blandningen och givet till bina i slutet av oktober eller början av november. Det får  inte finns något täckt yngel kvar. Man måste använda 3,2% oxalsyra i sockerlösning, som man får genom att blanda 15g oxalsyradihydrat upplöst i 200 ml ljummet vatten med tillsats av 200g socker. Sedan ges 30 ml per normalstort samhälle. Det droppas direkt på bina, som slickar i sig lösningen omedelbart om det är en ljummen lösning. Efter 1-2 dygn tappar kvalstren aptiten och släpper greppet. Det ska finnas en chans att komma ut och tömma tarmen under en dag med bättre väder, för de bin som fått i sig lite för mycket av lösningen.


Upp


Tillbaka till "Lite historik"

Bild 1. Bina hade måttligt med dragtillfällen på rapsen 2010.

Bild 2. Jan-Erik Olsson på gården i Västerstad.


Bild 3. Börje Andersson visar hur Bibo-kupan kan sättas ihop.