Ringsjöortens Biodlarförening

HISTORIK   2012


Från VERKSAMHETSBERÄTTELSEN 2012


Organisation

Föreningen hade i november 2012 59 SBR-medlemmar samt 5 egna medlemmar. 19 nya medlemmar har alltså tillkommit under året. 27% är kvinnor och genomsnittsåldern ligger på 58 år. Medlemsavgiften har varit 40:- och har beslutats vara oförändrad under 2013 men höjs till 45:- under 2014.


Styrelsen har haft följande sammansättning:

Ordförande: Pia Michélsen, Kassör: Ingrid Adolfsson, Sekreterare och utbildningsansvarig: Bengt Nihlgård

Vice ordförande: Torbjörn Johansson. Kvalitetsansvarig: Sebastian Glimbrand. Suppleant: Inge Hansson


Honungsbedömningskommitte har varit Ingrid Adolfsson, Börje Andersson (sammankallande) samt Gunnel Ingesson.

Revisorer har varit Karl-Ola Olsson (sammankallande) och Anna-Kerstin Håkansson med Jan-Erik Olsson som suppleant.

Valberedningen har bestått av Mikael Olsson (sammankallande) och Ingrid Nilsson.

Ombud på Skånedistriktets årsmöte har varit Ingrid Adolfsson och Bengt Nihlgård, med Fredrik Håkansson och Pia Michésen som suppleanter.


Aktiviteter

Året 2012 har varit ett aktivt år för föreningen. Se nedan under Aktiviteter. Årsmöte hölls den 8/11 2012. Styrelsen har därutöver hållit sex sammanträden (16/2, 19/4, 14/8, 19/9, 22/10 samt 20/12). Ekonomin har varit stabil. Ett bidrag om 20.000:- från Sparbankstiftelsen Färs och Frosta till Biboet har utnyttjats till reseersättningar, utomhusbord, inventarier och informations-material. Lotterier gav extra intäkter och utgifterna  var av samma storlek som inkomsterna. Därutöver har vi haft bigårdsträff  hemma hos Olof Laurin i Lillaröd den 19 juni. Olof odlar drottningar och driver varje år upp avläggare till försäljning under våren då de är stora och starka (Bild 2-3).


Den 25 februari hade Skånes Biodlardistrikt årsmöte på Sallius-skolan i Eslöv. Bengt talade då om "Bina i miljön". Vid årsmötet utdelades diplom till Ringsjöortens Biodlarförening som utsetts till 2011 års biodlarförening i Skåne.


I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan i Hörby har Bengt hållit en nybörjarkurs om 30 timmar i biodling för 12 deltagare, samt en fördjupningskurs om 12 timmar omfattande Bisjukdomar, Honungskvalitet och Drottningodling för 5 deltagare.


I föreningens informationsbigård Biboet vid Fulltofta Naturcentrum kom vi igång med visningar under påsken och under vårmarknaden den 14-15 april. Sedan dess har varje lördag och söndag minst två timmar ägnats åt information om biodling för allmänheten. Ett 20 tal medlemmar från RIBIOF har ställt upp och medverkat. Vi hade t o m den 30 september 2012 lagt ner 801 timmar på detta. Drygt 1500 besökare har registrerats. Därutöver hade vi under tiden 12-31 maj en tipsrunda om ”Bin, blommor och honung” i Fulltofta på handikappslingan.

Vi medverkade den 26-27 maj med visningar i Biboet i samband med Friluftsmässa i Fulltofta.


Ett planerat besök till Frederiksborgs Biavlforening Hilleröd i Danmark den 11 augusti blev tyvärr inställt pga sjukdom i Hilleröd.

Genom marknader och utställningar har det varit möjligt för föreningen att informera om biodling och kurser. Samtidigt har vi kunnat sälja lite honung och dessutom dra in pengar på lotterier, vilket stärkt föreningskassan. Den 12 augusti deltog Pia, Ingrid och Bengt således på hantverksmässan i Södra Rörum, den 2 september medverkade Ingrid med honungsförsäljning och Bengt med information och demonstration av bisamhälle på hantverksmässan i Kruddarehus i Fulltofta, samt Ingrid den 23 september på höstmarknaden i Fulltofta Naturcentrum.  Ingrid A. har varit flitig lotteriansvarig och honungsförsäljare och har varit aktiv vid flera tillfällen.


Vid träff i Biboet den 4 september kl 14 firades vår 60e och SBRs 10000e medlem med bok om biskötsel och fika på Fulltofta Naturcentrum (Bild 4-5). Skånska Dagbladets reporter rapporterade i tidningen. Den 9 september medverkade Bengt och Tony Johansson med information, tipsfråga och honungsprovsmakning på Fritidsfestivalen i Höör. En utställning om "Honung och hälsa" ställdes ut i Björkvikshallen och togs in den 16e september.


Den 19 september anordnades ett honungsbedömningsmöte i Lyby församlingshem kl 19.00. Bedömningskommittén godkände ca 12 inlämnade prov. Vi mötet var 18 medlemmar närvarande. Bengt pratade om "Bina i en föränderlig värld" där han gick igenom de fysikaliska och kemiska påfrestningar som våra bisamhällen utsätts för idag. Särskild oro uttalades för neonikotinoidernas effekter, då flera biodlare haft de symptom som är karakteristiska genom att bina bara försvinner, samt att man upplevt problem med drottningarnas överlevnad.

Hemsidan (www.ribiof.com) har uppdaterats regelbundet.


Odlingsresultat

Odlingssäsongen 2012 verkade börja bra med några varma och soliga dagar i mars, så samhällena gick igång ordentligt. I april blev emellertid vädret kallt och regnigt och endast ca 10 dagar i slutet av maj var det bra drag på försommarblommor och raps.  Under juli-augusti-september var vädret också ganska mulet och småregnigt, men i juli gav lindarna ändå relativt god skörd. De flesta odlare fick låga skördar, ibland inte ens något lönt att slunga, medan några biodlare lyckades bättre och någon fick t o m mer än normalt. Många drottningar i avläggare rapporterades förlorade. Årsrapporter har inhämtats från samtliga medlemmar som har eller tänker skaffa bisamhällen. När familjemedlemmar och dubbelanknutna borträknats kvarstår 56 biodlare. Av dessa medlemmar är 4 nybörjare som ännu inte har skaffat bin, och en medlem har skaffat bin så sent att det inte blev någon skörd. 4 medlemmar har slutat med bin av åldersskäl, sjukdom eller tidsbrist. Totalt har under 2012 invintrats 283 samhällen, mot 218 i fjol. Vinterförlusterna under året var 39 samhällen, de flesta pga drottningförlust, svält eller utsot (=någon störning). Flera nya avläggare har alltså producerats.

Den totala honungsskörden blev något större än i fjol, 6.675  kg, men per samhälle räknat lite mindre, motsvarande 24,0 kg/sh (i fjol 25,5 kg/sh). Variationen var från 0 kg/sh till som högst 85 kg/sh.

Varroa har bekämpats med Apistan av 4 odlare, 2 använder enbart myrsyra, medan oxalsyra, oftast i kombination med endagsbehandling med myrsyra och två tillika drönarbortskärning, använts av 40 odlare. 2 biodlare säger sig inte alls behandla mot varroa. 8 medlemmar har inte haft bin att behandla.DAGBOKSNOTISER OM BINA 2012  (främst från bigården på Bråvalla)

Här informeras kort om läget avseende binas liv och leverne i mellersta Skåne.


1 jan. Den regniga sensommaren och hösten 2011 gjorde att många bisamhällen stagnerade i tillväxt och var mindre än väntat efter invintring. Ev. kan nya drottningar ha blivit dåligt parade. Misstankar har också väckts mot neonikotinoider, särskilt i fall där vårraps odlats inom ett par km räckvidd. En konferens avhölls på SLU i Uppsala den 6 december 2011 (Neonikotinoider - välsignelse eller hot).


24-25 feb. Soligt väder och relativt varmt lockade ut flera bisamhällen på rensningsflykt. Dock inte de som satt på två LN-lådor. Ett par samhällen har gått ut. Från en erfaren biodlarmedlem i Flyinge redovisas förluster av 6 samhällen där bina nästan helt försvunnit på ett oförklarligt sätt. De stod alla bara ca 100m från ett vårrapsfält under sommaren.

 

28 mars. Ett antal ovanligt varma dagar har lockat fram alla bin. Utvecklingen av de flesta bisamhällen har gått snabbt. Vissa har redan 5-6 yngelramar och måste utökas. De har dragit färdigt på vintergäck, snödroppar och krokus. Klibbal och asp har gett lite pollen. Nu drar de på hästhov, Chionodoxa (vårstjärna el. snöglans) och Scilla (blåstjärna), vårlök och vitsippa. Sälgen kommer snart igång med både pollen och nektar.


19 april. Det har varit nästan 4 veckor kallt väder med ibland många minusgrader under nätterna. Binas aktivitet har gått ner och de flesta har inte ökat på dessa veckor, snarare tvärtom. De kan t o m behövt lite drivfodring för att klara sig och komma igång bättre. Hästhov och sälg är fortfarande dragväxter.


18 maj. Bina har utvecklats förhållandevis långsamt pga relativt ogynnsamt väder med få soldagar. Rapsen blommar sedan en dryg vecka tillbaka men något större drag har det inte varit. Det blir dock varmare f o m nu.

30 maj. 18-28 maj var väldigt sommarvarma dagar och bina har exploderat i aktivitet och samlat honung flitigt. Rapsen är nu överblommad och det är dags att slunga.


16 juni. Vädret har varit instabilt och binas aktivitet har mestadels varit låg. Slungningen på vår- och försommarblommorna ger måttligt resultat. Nu drar bina för fullt på hallon, björnbär och falsk akacia (Robinia sp).

30 juni. Brakveden (Rhamnus frangula) blommar i skogsbrynen och den gillar bina.


3 juli. Växlande väder utan högtryck. Det börjar bli dags att slunga täckta ramar. Björnbär och hallon blommar fortfarande lite grand, men lind har börjat blomma.

9 juli. Det är har blivit varmare och stundtals fint väder med fullt drag på lindarna.

20 juli. Det varma vädret höll inte i sig så länge. Lågtryck har passerat nästan varje dag och bina har inte trivts. Likväl har någon medlem rapporterat svärmning och några svärmar har plockats i Ringsjöbygden. Det börjar bli ont om bra dragväxter. Liguster och honungsblomster i trädgården, mjölkört i gärdena och vitklöver i vissa ängar nyttjas. Även snöbär (Symphoricarpus) har börjat blomma och drar bin.


13 augusti. Det har varit växlande väder, men inte speciellt bra drag de senaste veckorna. Några bisamhällen har likväl samlat rätt mycket sedan i början av juli, men andra nästan ingenting. Det blir genomsnittligt ganska dålig skörd av honung. Det är nu dags att mata bina med sockerlösning för att hålla produktiviteten igång. De bin som föds i augusti/september är de som kommer att övervintra.

24 augusti. Sensommarvärme med riktigt höga temperaturer dök upp under några dagar, men då fanns inte mycket att hämta i naturen som gav något överskott av honung. Bina åt antingen av honungen i skattlådorna eller av inmatat socker.


15 september. Bina är inmatade med 12 kg socker/samhälle. Allt ser bra ut.


27 oktober. Bina behandlade med 15-30 ml 3,2% oxalsyra. Dessvärre visar sig vissa samhällen ha tappat katastrofalt i bistyrka. De flesta av dem var mycket starka i september vid invintringen. Ett samhälle är nu helt utan bin med alla tio ramarna fulla med foder. Orsaken är okänd, men det hela påminner exakt om vad som beskrevs av fransmännen i slutet av 1990-talet och där neonikotinoider, främst imidacloprid, var orsaken. Bin hade plockat pollen från solrosor eller majs som behandlats med neonikotinoider och matade sin drottning och sina larver med dessa. Det visade sig sedan att bin som utvecklades från dessa larver hade tappat sin orienteringsförmåga. De flög ut och hittade inte hem och samhällena gick successivt under. I Sverige kan sannolikt pollen från vårrapsfält där man behandlat fröna med sådana ämnen ligga bakom.   

 

Upp


Tillbaka till "Lite historik"

Bild 1.  Alf Sjögren delar ut diplom till Ringsjöortens Biodlarförening,

representerade av Ingrid Adolfsson, Bengt Nihlgård och Pia Michélsen.

Bild 2. Olof Laurin demonstrerar sin odling av drottningar och

avläggare (BN).

Bild 3.  Besöket avslutades med fika i Olofs trädgård (OL).

Bild 4. Monica Gustavsson vid Biboets bisamhälle.

Bild 5. Pia Michélsen välkomnade Monica till föreningen.