Ringsjöortens Biodlarförening

HISTORIK 2014


Från Verksamhetsberättelsen


Organisation

Föreningen hade 1 oktober 2014 72 SBR-medlemmar (varav 3 st familjemedlemmar och en juniormedlem) samt 7 egna stödmedlemmar. 5 nya medlemmar har alltså tillkommit under året. 38% (30 st) är kvinnor och genomsnittsåldern ligger på 56 år. Medlemsavgiften har varit 40:-.

Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordförande: Pia Michélsen. Kassör: Ingrid Nilsson. Sekreterare: Bengt Nihlgård. Styrelseledamöter: Ingrid Adolfsson och Sebastian Glimbrand. Suppleanter: Inge Hansson och Roland Palmzon

Honungsbedömningskommittén har bestått av Ingrid Adolfsson, Sebastian Glimbrand och Lena Palmzon.

Sjukdomsansvarig har varit Mikael Olsson.

Revisorer har varit Karl-Ola Olsson (sammankallande) samt Margareta Karlsson med Anna-Kerstin Håkansson som suppleant.

Valberedningen har bestått av Mikael Olsson (sammankallande) och Robin Ewers.

Ombud på Skånedistriktets årsmöte har varit Bengt Nihlgård, Pia Michélsen och Sebastian Glimbrand.

Ekonomin har varit stabil. Lotterierna har gett extra intäkter, varför utgifterna har varit mindre än intäkterna. Tillgångarna hade alltså ökat något och var på årsmötet 12.385:-.


Aktiviteter

Året 2014 har varit aktivt och startade med Årsmöte den 12/11 2013. Styrelsen har därutöver hållit fyra sammanträden (24/2, 28/4, 13/8 samt 6/10). Därutöver flera aktiviteter enligt nedan.

Årsmötet i Skånes Biodlardistrikt hölls lördagen den 15 februari kl 9.30-14 i Sallius gymnasieskola, Eslöv. Efter mötet talade SBRs ordförande Marita Delvert om pågående verksamhet vid SBR och nämnde bl a frågan om att dra in möjligheten med att föreningarna har egna stödmedlemmar.

Skånes Biodlardistrikt höll en utbildning i Lyby till Godkänd Biodlare den 8 mars 2014 med bihälso-konsulent Preben Kristiansen som kursledare. Flera medlemmar ur Ringsjöortens Biodlareförening deltog.

Utbildning i föreningens regi. Under april avslutades två studiecirklar om 10x3 timmar i ”Biodlingens grunder” med 8 deltagare i varje med Bengt Nihlgård som cirkelledare. Cirklarna gavs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan i Hörby.

Under maj-juni genomfördes en studiecirkel ”Fördjupning i Biodling” om 4x3 timmar för 10 deltagare. Cirkelledare var Bengt Nihlgård.

Tisdagen 20 maj samlades totalt 24 biodlare till en bigårdsträff hemma hos Palmzons i Fulltofta, Skogahus. Här diskuterades bl a olika produktion av kupor. Roland demonstrerade en egen variant av lågnormallåda och Pierre höll på med tillverkning av en avlång kupa i en våning med skjutbart tak och Dadant-ramar.

Måndagen den 9 juni demonstrerades Drottningodling av Sven-Åke Nilsson, Lunds Biavelsgrupp. Genomgången skedde för 19 deltagare, exklusive Sven-Åke, hemma hos Bengt Nihlgård i Rolsberga.

Onsdagen 25 juni gjordes ett besök hos ”Linas och Binas” i Degeberga, Borråkravägen 131. Vi var 25 nyfikna biodlare från Ringsjöorten som togs emot av ansvarige företagaren Lina Norrsell. Vi  se delar av hennes 100 bisamhällen, hur hon slungar och behandlar honungen utan värmning, men med modern slungnings- och filtreringsutrustning. Hon är KRAV-certifierad och använder inga gifter eller konstgödsel.

Tisdagen den 22 juli gjorde 16 biodlare ett bigårdsbesök i Mikael Olssons bigård i Bjälkhult. Mikael, som tillika är bitillsynsman i Hörby-området, visade sin nya plats för bigården mitt i skogen, där han också bedriver drottningodling. Han gör egna bottnar, och har på dessa Töreboda plastkupor av lågnormalformat.

Söndagen den 10 augusti medverkade föreningen med information och honungsförsäljning på S Rörums Hantverksdag.

Tisdagen den 19 augusti fick 20 biodlare från RIBIOF en fin guidning i Botaniska Trädgården av dess intendent, Marie Widén. Under två timmar demonstrerades växter såväl i trädgården som i växthusen.

Tisdagen den 26 augusti medverkade föreningen med information och honungsförsäljning på Matmässan på Hörby Ringsjö Strand.

Söndagen den 5 oktober firades Jöns Henrikssons familjedag i Östra Sallerup mellan kl 10-16 med allt från 1600-tals hantverk till uppträdanden av soldater och myndighetspersoner klädda i den tidens kläder . Margareta Karlsson, Tage Brizelli och Bengt Nihlgård medverkade genom information om honung och försäljning av densamma.

Måndagen 6 oktober kom ett 20-tal biodlare till Lyby församlingshem för att få sin honung bedömd. Under tiden som bedömningen pågick berättade Bengt Nihlgård om dragväxter under året; viktiga pollen- och nektarväxter och visade några resultat från sommarens polleninsamling. Kvällen avslutades med fika.

Lördagen den 18 oktober hade Skånes Biodlardistrikt anordnat en utbildningsdag på Sallius-skolan i Eslöv. Här talade bl a överläkare Sonja Werner från Lund om allergi mot bigift, Henrik Stridh från Äppelriket i Kivik berättade om fruktodling och Georg Andersson från Lund berättade om pollinering i jordbrukslandskapet.

I oktober/november gick en studiecirkel rörande hudvårdsprodukter med vax och honung på Vuxenskolan i Hörby. Den hade tre träffar om 4 timmar vardera. Ledare var Pia Michélsen.

Pollenprojektet CSI-Pollen genomfördes under 2014 i Europa. Projekt har målet att visa hur allsidig pollenkost som våra honungsbin hämtar hem till samhället. Genom att räkna mängden av olika färgade pollen kan man få en uppfattning om detta. Tre samhällen i varje deltagande bigård förseddes med polleninsamlare från april t o m september månad och var tredje vecka stängdes dessa för att samla pollen under ett dygn eller två. Dagarna var bestämda i förväg och kördes samtidigt i hela Europa. Tre bisamhällen på Bråvalla deltog.


Odlingsresultat

Odlingssäsongen 2014 började tidigt, för det var nästan ingen vinter. Rensningsflykt skedde redan i februari. Det var god överlevnad och i genomsnitt redovisas knappt 11% vinter-förluster inom föreningen, mot 34% i fjol. Totalt hade invintrats 321 samhällen, varav 34 dog ut under vintern/våren.

Raps och mycket blomning var igång redan i april. Många rapporterade svärmning tidigt. Under sommaren var det periodvis varmt och torrt, men därefter också växlande väder och relativt goda dragförhållanden. Lind blommade betydligt mindre än i fjol. Den totala honungsskörden blev något större än i fjol,  totalt 10.892  kg, mot 10.138 kg i fjol, men räknat per invintrat samhälle från 2013 något mindre, motsvarande 33,8 kg/sh (i fjol 34,7 kg/sh). Variationen var från 0 kg/sh till som högst 60 kg/sh i genomsnitt på bigårdarna. I genomsnitt finns 6 bisamhällen per bigård.


Årsrapport har inhämtats från samtliga medlemmar. När familjemedlemmar och dubbel-anknutna borträknats kvarstår 73 biodlare/bigårdar. Av dessa medlemmar är 10 st utan bin, antingen beroende på att man har slutat eller blivit av med bina, eller så har man ännu inte skaffat bin. 9 nya medlemmar har skaffat bin så sent att det blev måttlig skörd och i två fall ingen skörd alls. Totalt har under 2014 invintrats 402 samhällen, mot 321 i fjol. 127 nya avläggare har producerats och förlusterna har alltså kompenserats.

Varroa har bekämpats med Apistan av 2 odlare och Apiguard av 2 odlare. 4 stycken använder enbart myrsyra, medan oxalsyra använts av 51 odlare, i 13 fall i kombination med endags-behandling med myrsyra och 4 tillika kombinerat med drönarbortskärning. Rabarberblad har testats som tillägg under sommaren av 8 biodlare. 10 biodlare har odlat drottningar, främst för eget bruk.


Dagboksnotiser om bina 2014

Här informeras kort om läget avseende binas liv och leverne i mellersta Skåne, främst från bigården på Bråvalla.


4 januari. En lång period av varmt väder med ofta 4-5°C även nattetid har gjort att enstaka bisamhällen visar värme i taken. Alltså yngel på gång, vilket inte är bra. Några bisamhällen som var väldigt stora i oktober ser ut att ha minskat radikalt i bistyrka och kommer i så fall få svårt att klara sig. Enstaka bin har varit ute och flugit efter jul, vilket är olycksbådande.

22 februari. Alla bisamhällen har klarat sig än så länge, men fem är mycket små och kan ha svårt klara en eventuell köldperiod. Övriga har höjt temperaturen och uppenbart startat äggläggning. De flesta bisamhällen har varit ute vid temperaturer kring 7-8°C och svag sol.

26 mars. Det har varit en varm period och många vårblommor har passerat revy; vintergäck, snödroppar, snöklockor, hassel, klibbal, krokus, hästhov, vinterjasmin, luktviol. Alla utom ett puckelynglande samhälle verkar må bra. De små samhällena har fått lite hjälp och verkar klara sig. Ett par kallare dagar har just nu satt ner aktiviteten utomhus.

3-6 april. Pollenprojektet startade, men det blev mulet väder, ibland lätt regn och det var nästan ingen biaktivitet. Därför hölls fällorna stängda för uppsamling under 3 av dagarna. Mycket lite pollen kom tyvärr in och det var av sälg och vitsippa.

22-29 april. Ett otroligt varmt väder har drivit fram i stort sett alla vårblommor och nu blommar även raps och fågelbär för fullt. Fruktträden har också börjat. Bina har full produktion av yngel. Polleninsamlingen visade fr a mycket skogslönn (olivbruna pollen), maskros (orange pollen), fågelbär (gulbrunt pollen) och raps (gult pollen).

Maj månad. Ett fint väder, lagom omväxlande med regndagar, har fortsatt driva fram både blommor och bin. Svärmtendensen i Mellanskåne har varit extremt hög och många fastighetsägare har hört av sig med svärmar i träd och på hus. På Bråvalla dock inga svärmar, för framtagning av flera avläggare har hållit tillbaks dessa. Rapsen var överblommad redan ca 25 maj och slungning av rapshonungen har knappt hunnits med.

Juni månad började med högsommarvärme och slungningen blev intensiv den första veckan. Hallon har blommat över, björnbär och vitklöver har blommat i princip hela månaden.

Juli månad. Vädret har varit omväxlande med i början skurar, men i huvudsak har det varit varmt och fint för bina. Pollenanalyserna har pekat på flera varierande blomkällor (9 st), men viktigast verkar vitklöver ha varit. Lind blommade betydligt mindre än i fjol. Därutöver var liguster, honungsblomster, kungsljus och mjölkört exempel på viktiga näringskällor. Huvuddragen var dock slut redan i mitten av månaden.

Augusti månad. Månaden har uppvisat mycket växlande väderlek. Bina har fortsatt med yngelsättning, den sista honungen har tagits ut och samhällena har fått hälften av sitt sockerbehov för vintern. Bina har haft få blommor till sitt förfogande: lite klöverarter, blommande Symphoricarpus, rosenbuskar och en del andra höstbuskar, nya maskrosor m m. Skörden för hela året har blivit något större än normalt.

September månad. Vädret under månaden var mestadels fint höstväder. Inmatningen avslutades och bina var aktiva med ganska mycket yngel fortfarande. Pollen som drogs in indikerade mest olika klöverarter, men även t ex kärleksört, ölandstok och skäggbuske gav nektar och pollen.

Oktober. Månaden inleddes med varmt väder och bina fortsatte som i september. Men sedan blev det mulet och regnigt och bina hade i slutet av oktober inte mycket yngel kvar. Ovanlig hög värme har likväl gjort att under soliga dagar bina varit mycket ute.

November. Under tiden 1-8 november behandlades mot varroa med oxalsyra. Även rabarberblad har getts till samhällena under sommaren, men det verkar inte genomgående hållit tillbaka kvalstren. Ett av kontrollsamhällena visade således efter oxalsyrabehandlingen totalt ca 1500 kvalster i nedfallet under en vecka. Andra visade dock mindre, men de flesta bisamhällena fick ytterligare en oxalsyrabehandling 11-12-november. Vädret har varit mest mulet, men under soltimmar har flygaktiviteten varit hög. Temperaturer över 10°C fortsatte till mitten av november och flera samhällen verkade ha återupptagit äggläggning. I slutet av november dock avsevärt kyligare, mest mulet men stundtals nattfrost.

December. Större delen av månaden var mulen och i mitten av månaden ganska regnig. Temperaturerna låg mestadels över noll och flera dagar upp mot 6-8°C mitt på dagen. Sista veckan dock kall med temperaturer ner mot -10-11°C ett par-tre nätter. Vissa samhällen hade dock hög värme i taket fortfarande.


Bi i lavendelblommor(BN).

Sven-Åke Nilsson förbereder omlarvning.

Pia Michélsen och Andreas Evers kollar larvramen

Sebastian Glimbrand försöker identifiera larver

av rätt storlek.

Efter två dagar hade 5 av de 19 omlarvade blivit

accepterade och byggdes ut.

Hos Lina Norrsell samlades ett 25 tal biodlare.

Närmast vår nestor Börje Andersson.

Mikael Olsson visade bl a sin transportutrustning, eftersom bisamhällena stod en bra bit ut i skogen.

Marie Widén gick genom Botaniska Trädgårdens bi-intressanta växter och större delen av växthusen.

Senast uppdaterad 14-12-31