Ringsjöortens Biodlarförening

HISTORIK 2017


Från Verksamhetsberättelsen


Organisation och ekonomi


Föreningen hade 30 sept. 2017 93 registrerade SBR-medlemmar (varav 5 st familjemedlemmar) samt 14 stödpersoner som bidragit med 45:-. Några har slutat och nya tillkommit med netto 4 nya medlemmar jämfört med 2016. 42% är kvinnor, 58% är män och genomsnittsåldern ligger på 54 år. Medlemsavgiften har varit 45:-.

Styrelsen har haft följande sammansättning:

Ordförande och bihälsoansvarig Mikael Olsson, kassör Ingrid S. Nilsson, sekreterare och utbildningsansvarig Bengt Nihlgård, programansvarig Roland Palmzon, kvalitetsansvarig Sebastian Glimbrand samt Kjell Andersson.

Honungsbedömningskommittén har bestått av Sebastian Glimbrand, Lena Palmzon och Lena Friberg.

Programkommittén har bestått av Annika Olausson, Mikael Olsson och Line Ryan.

Revisorer har varit Margareta Karlsson och Johny Wighotson med Anna-Kerstin Håkansson som suppleant.

Valberedningen har bestått av Lena Friberg (sammankallande) och Pia Michélsen.

Ombud på Skånedistriktets årsmöte har varit Kjell Andersson, Sebastian Glimbrand, Bengt Nihlgård, Mikael Olsson och Roland Palmzon med Lena Friberg, Pia Michélsen och Annika Olausson som ersättare.


Ekonomin har varit tillfredsställande. Medlemsavgifterna ger mest intäkter, men Biboet och lotterier har gett extra. Den 30/9 2017 var tillgångarna på bankkonto och kassaskrin totalt 13.586:-. Konstaterades att året gett ett underskott på 3.489:- och att de stora utgifterna varit fr a extra god fika vid träffarna för honungsbedömning och årsmöte förra året.


Aktiviteter 2017


Sammanträden. Förutom konstituerande sammanträde i samband med årsmötet den 21/11 2016 har styrelsen hållit fem sammanträden (9/2, 3/4, 1/5, 15/8 samt 25/10).

Hemsidan (<www.ribiof.com>) innehåller mycket faktainformation och historieskrivning. Den har uppdaterats kontinuerligt och har haft mer än 39.000 besök det senaste året, främst givetvis från Sverige, med ca 28.000 besök.

Därutöver har aktiviteter ägt rum enligt nedan.

Skånes Biodlardistrikt hade årsmöte den 18 februari på Dammstorp Gård i Odarslöv. För första gången togs ut en avgift för lunch och lokalhyra. Förutom förhandlingarna redogjorde Rickard Johansson för möjligheterna med VSH-bin. RIBIOF representerades av Kjell Andersson, Lena Friberg, Sebastian Glimbrand, Mikael Olsson och Annika Olausson.

Tre studiecirklar i Biodlingens grunder pågick till 1-9 april då de avslutades på Bråvalla och dess bigård. Totalt utbildades 25 potentiella biodlare.

Föredrag. Den 16 mars åhörde 24 personer ett föredrag om "Biodlingens och honungens historia" av Bengt Nihlgård på Metropolen i Hörby. Efteråt var det fika på PRO-matsalen med bullar bakade med honung.

Arbetsdagar Biboet. Den 12-15 april var det arbetsdagar i Biboet då föreningsmedlemmar tvättade bort smuts och grönalger på terrassen, de tre uppgångarna samt utomhusbordet. Efter två dygn grundoljades alltsammans med träolja. Bordet behandlades ytterligare en gång senare.

SBR höll Riksförbundsmöte på Hotell Statt i Hässleholm den 22-23 april. 153 deltagare från hela Sverige fick till livs inte bara förhandlingar och mat, utan även information på såväl engelska som svenska. Bengt Nihlgård medverkade som vise ordförande under förhandlingarna.

Fördjupningskurs. Den 25 april startade en Fördjupningskurs i biodling med 8 kursdeltagare på fyra träffar med bl a drottningodling på Bråvallas bigård.

Bigårdsbesök. Den 23 maj gjorde 25 medlemmar ett uppskattat bigårdsbesök hos Kjell och Gun Andersson i Ludvigsborg. Deras fina och stora trädgård rymde ett 16-tal bisamhällen fördelade på tre olika platser. Avläggare var också på gång. Vi fick demonstrerat hur Kjell behandlade med rabarberblad ca var 10e dag. Vid senhöstens oxalsyrabehandling har bisamhäällena alltid ett mycket lågt nerfall av kvalster. Ett bra slungningsrum kunde både värmas och kylas med en värmeväxlare.

Bibröd-demonstration. Den 20 juni träffades ett 20-tal medlemmar vid Biboet på Fulltofta Naturcentrum. Lars Rosenkvist och hans hustru Christine från Nordvästra Skånes biodlarförening demonstrerade en speciell maskin för framtagning av bibröd från biramar med pollen. Maskinen krävde trefas el och en ledning fick läggas ut från Naturcentrum. Det hela fungerade bäst med ramar där bina inte lagrat pollen med honung under pollenskiktet. Från 4 – 5 ramar kunde då 1,8 kg bibröd tas fram. Lars berättade också om vikten av varroa-behandling om man vill ha kvar sina bin.

Riskbedömningsträff. Den 23 juli var det informationsmöte i Trelleborg rörande risker för spridning av kupskalbagge, sammetsgeting och sjukdomar från importerade humlesamhällen. Mikael och Bengt var med. Referat finns under rubriken Riskbedömningar 2017.             

Strategiträff. Den 17 augusti träffades 16 medlemmar på kvällen vid Biboet och diskuterade olika aktuella strategier för invintring och varroabehandling. Kommande risker i form av lilla kupskalbaggen och sammetsgetingen gicks igenom. Efteråt grillades och fikades tills det började regna.       

Matmässa. Den 29 augusti deltog RIBIOF genom Pia Michélsen och Bengt Nihlgård med information, lotteri och honungsförsäljning på Matmässan, Ringsjöstrand. 

Honungsbedömmning. Den 14 september samlades ett 25-tal medlemmar för en honungsbedömningsträff i Lyby församlingshem. 17 testburkar bedömdes och alla fick med beröm godkänt av bedömnings-kommittén. Två av burkarna bedömdes som bäst och av dessa inlämnades en extra burk för senare bedömning av Skånedistriktet. Efter fika talade Olof Laurin om "VSH-bin och produktion av avläggare". Hans mångåriga erfarenhet av att producera avläggare för försäljning på våren gav många en tankeställare. Olika sätt att göra avläggarna, att odla drottningar och vilka strategier som var effektivast ur tidssynvinkel belystes på ett synnerligen initierat och pedagogiskt sätt. Han avtackades med varma applåder och lokal-producerad öl. Sebastian Glimbrand redovisade slutligen resultatet av honungsbedömningen och avtackades därefter med presentkort och blomma för sina 5 år som sammankallande i denna kommitté, då han i oktober flyttar till NV-Skåne och lämnar vår förening.

Nya biodlingskurser. 26 september resp. 4 oktober startade två studiecirklar i Biodlingens grunder på Vuxenskolan i Hörby. Ledare Bengt Nihlgård.

Höstdag Fulltofta Naturcentrum. Den 1 oktober arrangerade Fulltofta Naturcentrum en Höstdag, mellan 11-16, med Biboet öppet hela tiden och många besökare. Därefter togs bisamhället ner och Biboet stängdes för säsongen.


Slungning Biboet. Biboet har utnyttjats för slungning 17 dagar under sommaren, som varit extremt honungsfattig. Det har varit bemannat för information under varje lördag/söndag från 7 maj till 1 oktober, utom en missad lördag, totalt 43 eftermiddagar. 1401 personer skrev på besökslistorna. 18 medlemmar har hjälpts åt att fylla informationsdagarna, med allt från 1 till 10 tillfällen vardera.


Odlingsresultat och årsrapporter


Odlingssäsongen 2017 började ganska sent, även om det inte var mycket till vinter, men våren drog ut på tiden med ganska låga temperaturer. Rensningsflykt ägde inte rum förrän den 10 mars pga dåligt väder. I genomsnitt redovisades 14% vinterförluster inom föreningen, samma som i fjol. Totalt hade invintrats 625 samhällen, varav 89 dog ut under vintern/våren, vilket i flesta fall troligen berodde på dålig behandling mot varroa. Maj hade högsommarvärme några dagar, annars var vädret under hela säsongen mycket mulet och med mycket skurar, varför honungsutbytet blev skralt. Linden blommade dock rikligt och gav bra utbyte för vissa. Drottningodlingarna hade genomgående problem med bortkomna drottningar. Den totala honungs-skörden blev mycket mindre än i fjol, totalt bara 12.128 kg, mot 14.688 kg, och räknat per invintrat samhälle från 2016 var det extremt dåligt med endast 17 kg/sh (i fjol 27 kg/sh). Variationen var från 0 kg/sh (fyra odlare) till som högst 73 kg/sh i genomsnitt på bigårdarna. Det var som vanligt de med bigård uppe på åsarna som fick låga skördar.

Årsrapport har inhämtats från alla medlemmar efter upprepade påminnelser. När familjemedlemmar, dubbelanknutna och sådana som inte har några bin har borträknats (13 st) kvarstår 80 biodlare med bisamhällen som rapporterat. Totalt har av dessa under 2017 invintrats 681 bisamhällen, mot 625 i fjol. 211 nya avläggare har producerats och förlusterna har alltså kompenserats.

Varroabehandlingar har redovisats enligt följande: 1 odlare har haft enbart långtidsbehandling med myrsyra, 26 st har använt enbart oxalsyradropp, 34 st har använt endagsbehandling med myrsyra kombinerat med oxalsyradropp, 3 har kombinerat drönarbortskärning med oxalsyradropp, 6 st har kombinerat rabarberblad med myrsyra och oxalsyradropp, 2 st har kombinerat rabarberblad med oxalsyradropp, 2 st har använt enbart rabarber, 1 st har använt Apistan, 1 st har haft recept på Apivar, 3 st har använt enbart Thymol, 1 st har använt rabarber och Thymol och 1 st har inte behandlat med något alls.


 Dagboksnotiser om bina 2017

                 Kort information om binas liv och leverne i mellersta Skåne, främst från Bråvalla bigård.


Januari 2017. Januari var mestadels mulen med frost under nätterna, men vissa dagar med sol var ett och annat bi ute och flög. Flera bisamhällena höjde temperaturen och tycktes börja med äggläggning.


Februari 2017. Mest mulet. Kallt på nätterna och bina sitter inne. En snöperiod 8 - 16 februari lockade ut några bin ett par soliga dagar. Vintergäcken började blomma och slog ut med full styrka i slutet av månaden tillsammans med snödroppar och hassel. Blåmesen sjunger och talgoxen filar.


Mars 2017. Månaden inleddes med molnigt och ruggigt väder. Först den 10-11 mars kom sol som lockade ut bina till rensningsflygning. Även klibbal blommade då och krokus började visa blombladen. Koltrast och bofink började sjunga. Ca 20 mars blommade även snöglans och Scilla för fullt. Körsbärskornell och sälg började blomma från 25 mars. Totalt 7-8 soldagar med bi-drag under månaden.


April 2017. Månaden inleddes med mest mulna dagar. Bina fick stöd av Symbeeotic och endagsbehandlades med myrsyra, trots att nästan inga kvalster syntes. Flera samhällen också mycket bistarka och verkade snart behöva skattlådor. Men låga nattemperaturer och kyliga vindar höll tillbaka utvecklingen. Några björkar började slå ut bladen till "musöron" omkring den 22-25 april. Några regnskurar och växlande väderlek avslutade månaden, men på Valborgsmässodagen blev det strålande sol. Det kom bara ca 27 mm nederbörd på hela månaden. Bina ökade hela tiden i styrka.


Maj 2017. Månaden inleddes med några soliga dagar och körsbären och rapsen började blomma. Sedan kom lite regn som höll bina inne, men tillväxten var igång och var hög. Bokskogen började slå ut omkring den 14 maj då en riktig värmebölja slog till som höll sig månaden ut. Extremt höga dagstemperaturer uppnåddes. Rapsen slutade blomma efter denna tid. En del bisamhällen kom i svärmstämning och drottningar byttes i två samhällen, samtidigt som flera avläggare startades på basis av utskurna nödceller. Totalt regnade det 54 mm under maj, vilket var lite, men ändå mycket jämfört med västra och östra Skåne.


Juni 2017. Hallon och björnbär började blomma och slungning av försommarhonungen gjordes i två omgångar med rätt bra resultat (10-35 kg/sh). Hela månaden var det växlande molnighet och endast några få dagar med intensiv sol. Rätt mycket blåst. Totalt uppmättes 92 mm nederbörd. Ett senapsfält och vitklöver drog bin i slutet av månaden. Omkring den 27 juni började parklinden blomma, men vädret var dåligt. Stora problem med parning av drottningar. Flera försvunna och puckelynglande arbetsbin blev resultatet. 


Juli 2017. Vädret fortsatt ostadigt. Parklind blommade fram till ca 10 juli, skogslinden därefter. Flera odlare har, liksom jag, haft  problem med drottningodlingarna; kläckta drottningar som bara försvunnit och följts av puckelynglande arbetsbisamhällen, aldrig kläckta drottningar pga säckyngelvirus osv. Sensommarskörden verkade inte lovande pga mulet, svalt och regnigt väder. Mjölkört, rosendunört m m blommade i månads-skiftet till augusti.


Augusti 2017. Fortsatt ostadigt väder och bina åt av förråden. Trots allt en ganska normal väderlek med fin sol vissa dagar. Slutslungning genomförd med lindhonung som resultat och inmatning med socker påbörjades. Tre samhällen där drottningar äntligen kläckts i slutet av juli och början av augusti blev trots allt parade och äggläggande från ca 20 augusti. Avläggare sålda till fr a nya medlemmar. Summering av honungsskörden visade 20% under normalt, vilket var bra jämfört med många andra..


September 2017. Vädret fortsatt varierande med mycket mulet och flera regniga dagar. Bina behandlade med myrsyra, men med måttligt nedfall av varroa under en veckas tid efter behandling (2, 30 resp. 235 i kontrollerade samhällen). Tre samhällen utsattes för försök med delar av en större tunn vettexduk som doppats i en lösning av 50 g oxalsyra i 100 ml glycerin (jfr Om behandling mot varroa). Efter två dygn blev här ett nedfall av 70 resp. 100 kvalster i två samhällen, men bara 2 kvalster i ett Elgon-samhälle.


Oktober 2017. Det tråkiga, mulna och regniga vädret fortsatte, till synes utan uppehåll. En frostnatt blev det natten till den 10 oktober. Bina höll sig inne och förbrukade därmed helt klart mer foder än normalt. Lövfällningen var minst ca 14 dagar förskjuten jämfört med 1960-talet. Fyra samhällen behandlades med oxalsyradropp.


November 2017. Höstvädret fortsatte och några frostnätter dök upp fram till den 14 november. Bin i flera samhällen dock ute och flög när det var någon solskensdag. Oxalsyrabehandling genomfördes kring den 18 november. Av de fem kontrollsamhällen som har varroauppsamlare uppvisade det som hade flest ett nerfall på 470 kvalster under 10 dygn. Det som hade minst hade bara 17, men hade då behandlats med wettexduk med oxalsyra/glycerin tre månader innan.


December 2017. Den första veckan hade en solskensdag, annars var det lika mulet och regnigt som året i övrigt och snöblask visade sig tillfälligt den 10-14 december. Julen var mycket mild och regnig, liksom återstoden av månaden. Totalt uppmättes 903 mm på Bråvalla under året. Än mer kom uppe på Linderöds-åsen i Hörby-Höör-regionen.


Tillbaks till Startsidan
Uppdaterad 2018-01-10

Inoljning av Biboet. Annika Olausson i farten.

Bigårdsbesök hemma hos Kjell Andersson.