Ringsjöortens Biodlarförening

Bivaxen, vid sidan av Biboet.

Mats Behrens (Stiftelsen Skånska Landskap) fick

inviga Bivaxen.

Fika och grillat firade vi med. Roland skötte grillen.

Hedersledamöter var Knut Sjögren med fru. Knut ledde föreningen i över 30 år!

Bivaxen tlllkom med stöd av Leader-programmet, Jordbruksverket och Mittskånes kommuner.

HISTORIK 2019


Hämtat från Verksamhetsberättelsen


Organisation och ekonomi

Föreningen hade 30 sept. 2019 121 betalande SBR-medlemmar (varav 15 st familjemedlemmar). Några har slutat och nya tillkommit med netto 15 nya medlemmar jämfört med 2018. 44% var kvinnor, 56% män och genomsnitts­åldern låg på 54 år. Medlemsavgiften var 50:-.


Styrelsen hade följande sammansättning:

Ordförande och bihälsoansvarig: Mikael Olsson

Kassör: Ingrid S. Nilsson

Sekreterare och utbildningsansvarig: Bengt Nihlgård

Programansvarig: Annika Olausson* (se nedan)

Övriga ledamöter: Roland Palmzon samt Kjell Andersson och Maria Vilbern.

Honungsbedömningskommittén bestod av Lena Friberg (sammankallande), Lena Palmzon och Joakim Jönsson.

Aktivitetsgruppen bestod av Annika Olausson*(sammankallande), Eva-Lena Bonder, Jonna Karlsson, Tommy Karlsson och Johny Wigothson.

Revisorer var Margareta Karlsson och Johny Wigothson med Anna-Kerstin Håkansson som suppleant.

Valberedningen bestod av Pia Michélsen (sammankallande), Alf Bohman och Patrick Nilsson.

Ombud på Skånedistriktets årsmöte: Kjell Andersson, Bengt Nihlgård, Mikael Olsson, Roland Palmzon, Lena Friberg och Maria Vilbern.

 

        * Tyvärr avled Annika Olausson tidigt på året av elakartad cancer. Hennes arbetsuppgifter inom

           aktivitetsgruppen axlades främst av Johny Wighotson.

 

Ekonomin var under kontroll. Medlemsavgifterna gav mest intäkter, men Biboet och lotterier lite extra. Den 30/9 2019 var tillgångarna på bankkonto och kassaskrin totalt ca 10 000 kr. ”Bivaxen”, den byggnad som Mittskåne Utveckling och Jordbruksverket gett bidrag till, hade betalats fullt ut, men bidragen hade vid budgetsårsskiftet  utbetalats enbart med halva beloppet. I avvaktan på utbetalning från Jordbruksverket hade medlemmar därför måst stötta föreningen med 50 000:-.

 

Aktiviteter 2019

Hemsidan (<www.ribiof.com>) innehåller fr a historieskrivning och mycket faktainformation. Den har uppdaterats kontinuerligt och hade mer än 62.000 besök under 2019, främst givetvis från Sverige med drygt 40.000 besök.

Sammanträden. Förutom konstituerande sammanträde i samband med årsmötet den 21/11 2018 har styrelsen hållit sju sammanträden under 2019 (4/2, 4/4, 27/5, 27/6, 5/8, 3/10 samt 11/11).


Skånes Biodlardistrikt hade årsmöte den 27 februari på Kurhotellet i Tyringe. På årsmötet utsågs Ringsjöortens biodlarförening med diplom till "Årets förening". Efter lunch talade Ingvar Arvidsson från Bengtsfors (Dalsland) mycket informativt om Nordbi-projektet och det nordiska biet. RIBIOF representerades av Kjell Andersson, Bengt Nihlgård, Mikael Olsson, Roland Palmzon och Maria Vilbern.

En studiecirkel i Biodlingens grunder fortsatte under februari-april, och avslutades på Bråvalla bigård med bl a vårgenomgång av bisamhällen. Totalt utbildades 12 nya biodlare.

27 mars, var det träning i mellanväggspressning. 16 föreningsmedlemmar samlades hemma hos Bengt Nihlgård i Rolsberga kl 18.30, för att lära sig hantera mellanväggspressen. Alla tränade sig ett par gånger och ca 2 kg vax förbrukades till 30 mellanväggar. Efteråt fikades och diskuterades vaxhantering och yngelröta.

6-7 april hade Sveriges Biodlares Riksförbund (SBR) årsmöte i Linköping på förnäma Scandic Frimurarhotell. Som ordförande för mötet fick oväntat RIBIOFs sekreterare Bengt Nihlgård hoppa in. Se vidare www.biodlarna.se. 

24 april samlades 21 föreningsmedlemmar i Lyby församlingshem  för att titta på film och diskutera olika drottningodlingsprinciper och hur man kan göra avläggare. Efter fika gick dessutom Mikael igenom vilka nya bitillsynsregler som gällde under året.

3 juni var det bigårdsbesök. 13 föreningsmedlemmar åkte till Håkan Albrektsson i Ramsåsa, Björkhaga i Tomelilla kommun. Håkan är stor drottningodlare som producerar och säljer flera hundra drottningar varje år och vi tog del av hans metoder och mångåriga erfarenheter.

Två fördjupningskurser genomfördes under maj-juni i Rolsberga på Bråvalla bigård. Kurserna omfattade fyra träffar om 14 timmar vardera och man gick igenom honungshantering, sjukdomar samt drottningodling. Antalet deltagare var 9 resp. 6 på de två cirklarna. Alla som önskade fick var sin oparade drottning med sig hem.

10-20 juni var det arbeten i Fulltofta för utplacering av den nya vaxhanteringsboden (Bivaxen; uppmätning av bodens placering, grävning för att ta bort grästäcket och för nerläggning av ledningar för el och vatten, utläggning av plastfilt och påfyllning av 4 m3 grus som utjämnades och tillplattades. På gruset placerades de bärande cementplattorna. Efter några dagar kom transporten med baracken som lyftes på plats. El- och vattendragning, samt målning och inredning utfördes därefter fr a av styrelsemedlemmar och några föreningsmedlemmar.

27 juni var det omlarvningskväll  och 21 föreningsmedlemmar samlades vid Biboet på Fulltofta Naturcentrum för att ta del av Håkan Albrektssons yngel från två olika serier av Buckfast. Man kunde själv omlarva, men Håkan hjälpte till. En list om 10 larver kostade 75:-. Cell-list med cellkoppar samt våt handduk hade var och en med sig och bisamhälle/cellbyggare hade också var och en förberett hemma.

17 augusti var det 100-årsfirande samt invigning av Bivaxen vid sidan av Biboet vid Fulltofta Naturcentrum. Ett 40-tal föreningsmedlemmar samt inbjudna gäster från Skånes Biodlardistrikt, Stiftelsen Skånska Landskap och Leader Mittskåne samlades för firande av föreningens 100 år. Som inbjuden gäst deltog även Knut Sjögren, föreningens meste ordförande under 32 år (se Historik). Efter välkomsttal av Bengt Nihlgård, tal av Leo de Geer och av Matts Behrens, klippte den senare av det blågula bandet till Bivaxen i en kort invigningsceremoni. Sedan fick alla som ville grillad korv av olika slag, kaffe eller läsk med tilltugg. Dessutom gick de flesta runt i en tipsrunda om bin och honung, där de tre bästa samlade på sig 9 poäng och fick var sin burk med flytande honung.

18 september var det honungsbedömning i Lyby församlingssal. 26 föreningsmedlemmar med burkar samlades mellan kl 18-19 för inlämning och bedömning av honung. Alla deltog samtidigt i det Skånska Honungsmästerskapet. De två bästa burkarna bedömdes komma från Kjell Andersson och Sven-Ingvar Johansson. Deras provburkar överlämnades till distriktet vid deras bedömning den 24 september. Alla uppvisade även genomförd Bihusesyn. Efter fika talade Bengt Nihlgård om propolis, dess ursprung, kemi och potentiella användningsområden i hälsans tjänst.

Två studiecirklar i Grunder i biodling startade under september/oktober i Vuxenskolans lokal i Hörby. Ledare var Bengt Nihlgård och varje cirkel hade 10 elever.

19 oktober hade Skånedistriktet utbildningsdag i Torna Hällestad (Boklunden). Föredrag hölls av "Gröna Sara" om blommor helas säsongen för bin och av Janis Kronberg från Riga som presenterade en app för bigården. På eftermiddagen var det en paneldebatt om avel för sjukdomsbekämpning med Leo de Geer, Bengt Nihlgård och Sven-Åke Nilsson som panel. Diplom som Skånes Honungsmästare utdelades avslutningsvis till Sven-Ingvar Johansson från Ringsjöortens Biodlarförening.

28 november var det årsmöte för RIBIOF i Lyby församlingssal, och sammanlagt 26 medlemmar hade samlats. Till ny ordförande valdes Roland Palmzon och nya styrelsemedlemmar blev Laila Jeppsson och Susan Ohlsson. En frågestund kring 21 diverse olika problem inom biodlingen gicks igenom och diskuterades med Roland som ledare där Bengt och Mikael försökte svara.

 

Biboet var bemannat för information under varje lördag/söndag från 29 april till 29 september, utom två missade dagar, totalt 43 eftermiddagar. 770 personer skrev på besökslistorna, men många fler var på plats och tittade. 20 medlemmar har hjälpts åt att fylla informa­tions­dagarna, med allt från 1 till 8 tillfällen vardera. Biboet utnyttjades för slungning 58 dagar under sommaren, som gav måttliga till dåliga skördar för många.

 

Odlingsresultat och årsrapporter

Odlingssäsongen 2019 började med rensningsflykt redan i mitten av februari, och någon mera vinter blev det inte.

Årsrapport har inhämtats från nästan alla medlemmar. När 15 familjemedlemmar och sådana som inte svarat eller inte har några bin har borträknats (16 st) kvarstår 90 biodlare med bisamhällen som rapporterat. Totalt invintrades under 2018 av dessa 627 samhällen, varav 72 dog ut under vintern/våren. I genomsnitt blir det 11,5% vinterför-luster, klart mindre än i fjol. Men under 2019 har producerats 175 nya avläggare och har invintrats 719 bisamhällen. Förlusterna har alltså kompenserats. Drottningodlingen verkar ha fungerat i de flesta fall. Den rapporterade honungsskörden blev betydligt lägre än i fjol, 14.236 kg, och räknat per invintrat samhälle från 2018 blev det bara ca 22 kg/sh (i fjol ca 43 kg/sh). Variationen var från 0 kg/sh (två odlare) till som högst 79 kg/sh i genom­snitt på bigårdarna.

Varroa-behandling har redovisats enligt följande: 26 st har använt enbart oxalsyra­dropp, 32 st har använt endagsbehandling med myrsyra kombinerat med oxalsyradropp, 1 st har använt enbart myrsyra, 1 har kompletterat med drönar­bortskärning, 27 st har kompletterat olika andra metoder med thymol eller rabarberblad, 2 st har använt enbart thymol, 1 st har använt thymol + oxalsyraförångning, ingen har använt Apistan.


                       Dagboksnotiser om bina 2019

                 Kort information om binas liv och leverne i mellersta Skåne, främst från Bråvalla bigård.


Januari 2019. Månaden dominerades av nollgradiga förhållanden och mestadels svaga-måttliga vindar. Några nätter med lägre temperatur, -7°C och aldrig över +6°C. Nederbörd måttlig, bara lite snö.

Februari 2019. Hela månaden karakteriserades av ovanligt milt väder och med ett antal solskensdagar, fr a i slutet av månaden. Bina rensningsflög redan den 13 februari, det tidigaste i bigårdens 43-åriga historia. Från mitten av månaden blommade snödroppar och vintergäck som besöktes flitigt. Hasseln blommade också ovanligt rikt och enstaka krokus visade sig.

Mars 2019. Vårvädret fortsatte någon dag och alla bisamhällen var igång med polleninsamling och äggläggning. Men sedan kom ett par veckor med moln och mycket regn (105 mm) under 14 dagar. Scilla, snöglans, krokus, luktviol och hästhov blommade fr a i slutet av månaden, då också sälg började blomma. Stora samhällen hade 5 yngelramar och utjämning gjordes till några som var mindre. Foder fanns det gott om.

April 2019. Månaden inleddes med sol och bina drog för fullt på Scilla, sälg, hästhov m m. Soligt och torrt väder, men kalla nätter fortsatte till mitten av månaden. Vit- och gulsippor började blomma från 10 april, liksom berg-körsbär (Prunus incisa). Björkarna började slå ut ca 17 april och skattlådor sattes på de starka samhällena.

Maj 2019. Månaden karakteriserades av omväxlande väder, med två tunga frostnätter (-5°C) i början då fruktträden blommade. Bisamhällena hade dock kommit igång bra och mot slutet av månaden hade många kommit i svärmstämning om de inte utökats ordentligt. Slungning var aktuell i sista veckan av maj eftersom rapsblomningen var på upphällningen. Draget omfattade även bl a fruktträd och Cotoneaster.

Juni 2019. Det omväxlande vädret med ofta mulet väder, ibland små skurar och lite åska, men rätt mycket sol dessemellan fortsatte. Slungning gjordes av en låda per samhälle i första veckan av juni och av en eller två lådor per samhälle i slutet av juni. Draget hade då varit på björnbär, hallon, parklind och en del annat.

Juli 2019. Ett mulet småregnigt väder inledde juli månad, men övergick i växlande väder. I mitten av månaden kom ett skyfall på 50 mm. Totalt under juli föll ca 100 mm regn. Bina drog på bl a vitklöver och liguster.

Augusti 2019. Det växlande vädret fortsatte till den 20 augusti då en extrem värmebölja satte in, ofta med åskväder. Bina hade inte mycket att dra på och honungsskörden blev ovanligt liten, men bina fortsatte med yngelläggning och drivfodring med 3 kg socker genomfördes. Pollenramar och honungsramar i yngel-rummen fick huvudsakligen vara ifred. Kärleksört, snöbär och rosenflockel drog bin.

September 2019. En varm inledning övergick i regnigt och kallare väder under större delen av månaden. Endast ca 4 dagar på hela månaden med sol. Bina vintermatades med 12-15 kg sockerlösning per samhälle och fick en engångsdos av Symbeeotic. Varroanedfallet var lågt och ingen myrsyrabehandling gjordes.

Oktober 2019. Det molniga vädret fortsatte, med avlösning av några klara dagar med lätt frost. Men mest småregniga dagar och totalt föll 100 mm under månaden. Bina slutade med yngelproduktionen tidigt.

November 2019. Mulet och regnigt, men milt väder fortsatte. Endast en solig dag på hela månaden. Oxalsyrabehandling genomfördes. Bina hade svårt att hålla sig i klot.

December 2019. Det mycket lågtrycksbetonade, molniga och milda vädret fortsatte, ofta med friska vindar. En solig, men kylig, dag den 10 december och lite sol även 18-19 december. Värmebölja i veckan före jul gjorde att ytterligare en omgång oxalsyrabehandling genomfördes.