Historik 2021

   Från verksamhetsberättelsen 2021.

Organisation och medlemmar

Föreningen hade 30 sept. 2021 169 betalande SBR-medlemmar (varav 23 st familjemedlemmar). Några har slutat och nya tillkommit med netto 28 nya medlemmar jämfört med 2020. 43% var kvinnor, 57% män och genomsnittsåldern låg på 54 år. Medlemsavgiften har varit 50:-.

Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordförande Roland Palmzon, kassör Eva-Lena Bonder, sekreterare och utbildningsansvarig Bengt Nihlgård. Övriga ledamöter Kjell Andersson, Laila Jeppsson, Susan Ohlsson och Maria Vilbern. Honungsbedömningskommittén har bestått av Lena Friberg (sammankallande), Mikael Olsson och Ragnar Andersson.

Bigårdsgruppen har bestått av Kjell Andersson (sammankallande), Lars Borgström och Christian Neese. Revisorer har varit Margareta Karlsson och Johny Wigothson med Anna-Kerstin Håkansson som suppleant. Valberedningen har bestått av Patrick Nilsson (sammankallande), Lars Borgström och Christian Neese. Ombud på Skånedistriktets årsmöte var Kjell Andersson, Eva-Lena Bonder, Laila Jeppsson, Bengt Nihlgård, Susan Olsson, Roland Palmzon och Maria Vilbern, med Christian Neese och Patrick Nilsson som ersättare.

Ekonomin har hållits under kontroll med medlemsavgifter som viktig intäkt. Ett välkommet Miljöpris på 20 000:-från Hörby kommun förstärkte kassan och en Bibrödströska och utrustning med bidräkter till barn kunde inköpas till avelsbigården. Nyttjandet av Biboet har i stort balanserat utgifter för driften. Den 30/9 2021 var tillgångarna på bankkonto 44.099 kr och i kassaskrin 1.750 kr.


Biboet/Bivaxen

Många medlemmar passade på under vinterperioden att tvätta ramar, pressa vaxmellanväggar och göra nya ramar för våren. Under maj-augusti utnyttjades Biboet för slungning under 46 dagar.


Aktiviteter under året

Uppskjutet årsmöte för 2020. Torsdagen den 4 februari kl 18.30 samlades 24 medlemmar och 3 stödpersoner för gemensamt digitalt årsmöte via Zoom.us. Ordföranden Roland Palmzon kunde ovanligt snabbt klubba igenom behövliga punkter. Den största förändringen var att Ingrid Nilsson efter flera år som kassör avgick ur styrelsen och ersattes av Eva-Lena Bonder. Tyvärr blev det ingen föreläsning eller fika tillsammans.

Skånedistriktet hade årsmöte digitalt den 13 februari och 7 medlemmar från Ringsjöortens biodlare deltog. Övriga som önskade deltaga/avlyssna anmälde sig själva. Totalt 80 medlemmar deltog i mötet, som förutom formalia kort behandlade bl a de nya honungsbedömningsreglerna, bättre ersättning för yngelröteangrepp och försäkring mot amerikansk yngelröta.

Kurser i biodling. De två studiecirklar i "Biodlingens grunder" som startade under hösten 2020 med 18 deltagare fick avbrytas, då inga normala kurser gavs av Studieförbundet Vuxenskolan så länge pandemilagen gällde. Bengt hjälpte då privat dem i grupperna som ville fullfölja utbildningen under våren hemma hos honom på Bråvalla. Totalt utbildades därför färdigt 13 nya biodlare.

12 april. Denna kväll kunde väljas mellan två program; en utomhusträff på Fulltofta Naturcentrum vid Biboet/Bivaxen som ordf. Roland Palmzon höll i och där 15 medlemmar var med, samt en digital föreläsning via Zoom-appen om "Honungbinas biologi" som Bengt Nihlgård höll i för biodlarföreningen i Hästriket i Småland, och där många andra också kunde vara med. Totalt 80 stycken från Hörby till Piteå deltog i det.

3 maj. 13 medlemmar samlades vid Biboet i ett kylslaget väder och diskuterade flera saker. Erbjudan från Tobias Olofsson om att inköpa honung för 100:-/kg från bisamhällen som odlats med ganska tuffa kriterier, som nog kan vara svåra att uppfylla för de flesta i föreningen. Konsten att odla drottningar var huvudtema för kvällen och omlarvning för odling av drottningar från vår avelsbigård bestämdes till i första hand den 20 maj på kvällen, 18.30 vid Bivaxen. För detta krävs anmälan och uppgörelse om exakt tidpunkt till Kjell Andersson, så att det inte blir tidsödande trängsel. Slutligen avtackades Ingrid Nilsson med bok och blomma för hennes fina insatser som kassör under flera år.

Fördjupningskurs. Under maj genomgicks en fördjupningskurs i biodling på Bråvalla, med 4 träffar för 7 deltagare. Tonvikt låg vid drottningodling, sjukdomar och honungshantering. Alla fick en oparad drottning med sig hem.

20 maj. 8 medlemmar samlades i Bivaxen för omlarvning från avelsbigården. Lena Palmzon och Pierre  Palmzon skötte omlarvningen.

27 maj. Ytterligare 8 medlemmar samlades för omlarvning från avelsbigården under Lars Borgströms ledning och med hjälp av Lena och Pierre Palmzon.

7 juni. 17 medlemmar samlades vid Biboet för diskussion av om hur man förbereder drottningoding. Bengt Nihlgård höll i det. Korvgrillning sköttes av Kjell Andersson som också gjorde avläggare tillsammans med Laila Jacobsen.

17 juni. 6 medlemmar samlades för omlarvning från avelsbigården med hjälp av Lena och Pierre Palmzon.

5 juli. 16 medlemmar samlades vid Biboet för diskussion av erfarenheter från sommaren så här långt.

De flesta var nöjda till mycket nöjda med bisamhällena och honungsskörden, men två hade problem med intagningen av svärmar, någon med bisamhällenas utveckling, någon med flera ettåriga puckeldrottningar och en med samhällsöverlevnaden i våras. Planen på Öppet Hus den 11/9 presenterades av Roland.

2 augusti. 21 medlemmar samlades vid Biboet och nu diskuterades mest om slutslungning och arbeten ihop med denna; drivfodring, invintring, hantering av slungade ramar, vaxmott m m. Olika teknik visade sig användas, men de flesta sparade lite pollen och honung i yngelrummet och drivfodrade i hela augusti efter slutslungning.

11 september.  Det var ”Öppet hus” 10.30-14 vid Biboet på Fulltofta Naturcentrum. Drygt 150 personer besökte våra olika stånd, som var under tält eller i Biboet. Vi visade och informerade om bisamhället, om honungsslungning och olika honungsmaker, vaxhantering, bibrödströskning och hur man gör salvor och vaxdukar m m. Man kunde också köpa honung som kom från Fulltofta bigård, liksom lotter och varm korv. Många gick vår tipsrunda som fanns för både vuxna och barn. Se foton tagna av Ingrid S. Nilsson (Bilder).

21 september. Startades en Studiecirkel i Biodlingens grunder i regi av Vuxenskolan Skåneland med 10 deltagare. 10 träffar på dels 8 tisdagskvällar och dels 2 lördagsförmiddagar. Ledare Bengt Nihlgård.

6 oktober. Startades en Studiecirkel i Biodlingens grunder i regi av Vuxenskolan Skåneland med 11 deltagare. 10 träffar på dels 8 onsdagskvällar och dels 2 lördagsförmiddagar. Ledare Bengt Nihlgård.

11 oktober. Var det honungsbedömningskväll i Lyby församlingshem. Kl 18-18.30 inlämnades 23 honungsprover för bedömning, de flesta i 500g burkar, och den tre-hövdade bedömningskommittén jobbade flitigt i 1,5 timme med dessa prov-burkar. De utsåg även till sist den bästa honungen, som Ann-Christine Grönberg från Hallaröd bedömdes ha. Under bedömningen fikade övriga och lyssnade till intressant information från "Bibruden" Jill Müller från Bjärnum. Hennes företagsamhet avseende olika sorters honung, försäljningsteknik, reklam och prissättning sedan hon utbildat sig till yrkesbiodlare 2018 var imponerande.

15 oktober. Ett utbrott av amerikansk yngelröta strax utanför Hörby rapporterades av Jordbruksverket. Inspektion genom bitillsynsmän av alla bigårdarna i Skyddszonen kommer dock ske först under våren, eftersom bina redan är invintrade och inte har yngel där yngelröta kan identifieras.

25 november. Det var årsmöte i Lyby församlingshem kl 18.30 och ett 20-tal medlemmar ställde upp. Efter förhandlingarna berättade Mikael Olsson om yngelrötesituationen och Alf Bohman om sin upplevelse av att ha blivit allergisk mot bistick. Avslutningsvis talade Bengt Nihlgård om bigift. Detta som ersättning för Markus Lindroth från Lindhagens Bigårdar som fått förhinder. Föreningen tilhandahöll fika med bröd och pålägg.


Odlingsresultat 2021

Sammanlagt inlämnade 120 huvudmedlemmar årsrapporter. Dessutom var det 16 medlemmar som inte hade några bin. 10 huvudmedlemmar inlämnade aldrig årsrapport trots flera påminnelser. Av 816 invintrade samhällen 2020 förlorades 86 under vintern, motsvarande 10,5%, vilket kan anses normalt. På hösten 2021 invintrades 884 samhällen. Total honungsskörd var 24,2 ton, med genomsnittlig produktion per invintrat samhälle på 30,2 kg. Variationen var stor, från 0 till 89 kg/sh.


Dagboksnotiser om bina 2021

             Kort information om honungsbinas liv och leverne i mellersta Skåne, främst från Bråvalla bigård.


Januari 2021. Månaden blev ungefär som december med mulet, småregnigt väder med snö och slask ibland och omkring nollpunkten under dagtid, men med minusgrader på nätterna, ett par nätter med temperaturer ner mot -10°C, samtidigt med lite snö under några dagar. Fåtal soliga dagar. Nederbörd totalt 77 mm.

Februari 2021. Kallt vädret med minusgrader från -1– -10 grader fortsatte fram till mitten av februari. Efter den 20 februari kom några varmare dagar och ibland även lite sol, varvid alla bisamhällen var ute och rensningsflög. Bottnarna rengjordes. Värmen steg också i kuporna varför äggläggning kunde förväntas. Vintergäck och snödroppar var på väg och hasselpollen samlades av bina. Som nederbörd noterades 108 mm.

Mars 2021. Kallt väder med några minusgrader på nätterna höll på till mitten av månaden och nu höll bina sig inomhus. Värmen avtog i de flesta samhällena, men tilltog igen sista veckan av mars då några varma och soliga vårdagar dök upp. De flesta samhällen visade yngel och ägg på 1-3 ramar. Krokus, påskliljor, scillor, violer, kornell och hästhov kom i blom och bina var i full gång de soliga dagarna. Nederbörden stannade vid 54 mm.

April 2021. Månaden inleddes med några soliga dagar då bina var ute i bl a Scilla, snöglans, körsbärskornell, krokus och kaukasisk blåsippa. Sälg och andra videarter blommade och pollendraget var stundtals stort. Vitsippor började visa sig och blommade snart också för fullt i lövskogarna. Även dvärgkörsbär var tidig och besöktes flitigt under några fina dagar. Nätterna var dock nästan genomgående kalla med minusgrader, vilket höll igen utvecklingen i naturen. Månaden var torr, endast 25 mm nederbörd uppmättes.

Maj 2021. Ett kallt, mest mulet och regnigt väder inledde månaden. Skogslönn och körsbär kom först i blom, i mitten av månaden kom sedan raps, fruktträd, sykomorlönn m m. Redan i början av maj hade många björkar "musöron" och flera samhällen fick redan då en skattlåda på sig. Vädret var dock växlande med ovanligt låga nattemperaturer och ovanligt mycket mulet väder. Två nya drottningar, som ersatt pucklande, började trots allt äggläggning i mitten av månaden. Svärmning rapporterades i slutet av månaden från både Hörby och Höör. Det regnade totalt 74 mm.

Juni 2021. Månaden dominerades av torra, soliga dagar och rekordhöga sommartemperaturer. Bina trivdes dock och rapsen blommade länge. Första slungningen därför inte klar förrän i mitten av månaden. Mycket blommade över snabbt på någon vecka, t ex cotonoeaster m fl trädgårdsbuskar. Vitklöver började blomma tidigt och lindarna började blomma redan före midsommar. Liguster började blomma strax efter. Nederbörden stannade vid 6 mm.

Juli 2021. Månaden inleddes med växlande skurväder och under de första två veckorna kom sammanlagt 61 mm. De flesta träd och blommor blommade över under den efterföljande soliga och mycket varma perioden. Mot slutet av månaden kom mulet väder och skurar, en dag 11 och en dag 26 mm. Totalt kom 116 mm. Slutslungning påbörjades och honungen hade mycket lindhonungskaraktär. 


Augusti 2021. Det växlande ganska varma vädret fortsatte med ibland sol och ibland kraftiga åskskurar. Totalt kom 109 mm regn. Bina hade inte mycket att dra på; lite vitklöver, snöbär och diverse sensommarblommor, t ex rosenflockel. Drivfodring med 40%-sockerlösning i 3 omgångar med ca 1 kg socker per gång genomfördes. Getingar fanns ovanligt många, vilket gjorde bina arga vid genomgång av samhällena.

September 2021. Ett  omväxlande men varmt väder med totalt 72 mm regn. Rosenflockel och snöbär blommade fortfarande. Bina invintrades med 12-15 kg socker i 60%-lösning.

Oktober. Ett fortsatt ganska varmt och mest mulet väder fortsatte under större delen av månaden. Många regnskurar gav totalt 104 mm. Bina var ofta ute vid några solskensdagar. Endast snöbär hade fortfarande lite blommor i trädgården, men bin kom med både gult, vitt och rött pollen på bakbenen! För kursbruk oxalsyra-behandlades 6 samhällen. Det blev måttliga nedfall av kvalster under några dagars tid (30-100 st/sh).

November. Vädret fortsatte med mest mulet, regnigt och grått och avslutades med kalla ostvindar och snö. Totalt kom 63 mm nederbörd. Enstaka bin ute under ett par solskensdagar.


December. Månaden dominerades av ganska kallt och snöigt väder. Nederbörden blev 76 mm, vilket gav totalt 884 mm för det nederbördsrika året. Under ett par solskensdagar gjordes oxalsyrabehandling. Det blev ovanligt lite nedfallsresultat, endast enstaka kvalster i de sex samhällen som hade brickor för kontroll.Tillbaka till startsidan

Öppet Hus-invigning den 11 september 2021 av Roland Palmzon och Cecilia Bladh. (IN)

. Maria Vilbern sålde Fulltoftahonung.(IN)

Tommy Nilsson grillade och sålde varm korv med bröd. (IN)

Laila Jakobsen och Susan Olsson visade tillverkning av bivaxdukar och bivaxsalva m  m. (IN)

Eva-Lena Bonder sålde lotter och delade ut tipskuponger. (IN)

Roland Palmzon tog fram bibröd med en "bibrödströska". (IN)

Kjell Andersson smälte vax och

gjorde vaxmellanväggar. (IN)

Bengt Nihlgård informerade om

honungsbiet.(IN)