HISTORIK 2013


Från Verksamhetsberättelsen 2013Organisation

Föreningen hade i november 2013 67 SBR-medlemmar (varav 3 st familjemedlemmar och en juniormedlem) samt 6 egna föreningsmedlemmar. 11 nya medlemmar har alltså tillkommit under året. 34% (25 st) är kvinnor och genomsnittsåldern ligger på 55 år. Medlemsavgiften har varit 40:-.

Styrelsen har haft följande sammansättning:

Ordförande: Pia Michélsen, kassör Ingrid Adolfsson, sekreterare och utbildningsansvarig Bengt Nihlgård,vice ordförande Torbjörn Johansson och kvalitetsansvarig Sebastian Glimbrand.

Suppleant: Inge Hansson

Honungsbedömningskommittén har bestått av Gunnel Ingesson, Ingrid Adolfsson och Sebastian Glimbrand.

Sjukdomsansvarig har varit Mikael Olsson.

Revisorer har varit Karl-Ola Olsson (sammankallande) samt Jan-Erik Olsson, med Anna-Kerstin Håkansson som suppleant.

Valberedningen har bestått av Mikael Olsson (sammankallande) och Ingrid Nilsson.

Ombud på Skånedistriktets årsmöte har varit Ingrid Adolfsson, Bengt Nihlgård, Pia Michélsen och Sebastian Glimbrand.

Ekonomin var stabil. Lotterierna gav lite extra intäkter, men utgifterna har varit större än intäkterna. Tillgångarna var 11.400:- där dock ca 2.000:- var uppbundna för Biboets räkning.


Odlingsresultat

Odlingssäsongen 2013 började med några varma och soliga dagar i månadsskiftet februari/mars, varvid de flesta samhällen rensningsflög och påbörjade äggläggning. Därefter blev det emellertid mycket kallt under såväl mars som april, vilket blev för mycket för många samhällen som gick ut. Vinterförlusterna var 100 sh av invintrade 290, motsvarande en förlust på 34,5 %, vilket troligen är negativt rekord. Misstankarna mot neonikotinoiders bidragande negativa effekter var stora. Höstrapsen gav dåligt utbyte eftersom samhällena var för små vid blomningen. Från maj och t o m september var vädret emellertid ovanligt soligt, torrt och varmt. Bina trivdes utomordentligt bra och var ovanligt starka vid invintring i augusti/september och vid oxalsyrabehandling i slutet av oktober.

Den totala honungsskörden blev trots vinterförlusterna större än i fjol, 10.138  kg, och räknat per invintrat samhälle hösten 2012 också större, motsvarande 34,7 kg/sh (i fjol bara 24 kg/sh). Variationen var från 0 kg/sh till som högst 119 kg/sh.

Varroa har bekämpats med Apistan av 4 odlare och med Apiguard av 2 biodlare. 3 stycken använder enbart myrsyra, medan oxalsyra, i 15 fall i kombination med endagsbehandling med myrsyra och 3 tillika kombinerat med drönarbortskärning, använts av 47 odlare. 13 biodlare har odlat drottningar främst för eget bruk.


Aktiviteter

Årsmötet i Skånes Biodlardistrikt hölls  den 9 februari i Sallius gymnasieskola, Eslöv. Fyra medlemmar från Ringsjöortens Biodlarförening deltog. Distriktet meddelade att det kommer att bli tre utbildningsdagar istället för två detta år. Man beslöt bl a att det är lämpligast att representanter från styrelsen är med på SBRs årsmöte. Ett tiotal motioner avverkades och togs också upp på SBRs årsmöte den 13-14 april i Örebro. Efter årsmötet talade Bengt Nihlgård över temat "Honungsbin och andra bin - sampel och hot". Han gav en översikt över olika bi-arter och berättade bland annat om honungsbinas konkurrens med solitärbin och humlor. Alla påverkas de av miljöförändringar såsom kvävenedfall, markanvändning och påverkan av de nya bekämpningsmedlen i form av neonikotinoider.


Riksförbundsmöte i Örebro 13-14 april. Se referat på http://hastvedabf.blogspot.se/2013_04_01_archive.html.


Måndagen den 15 april besökte Bengt Nihlgård Wowragården i Södra Sallerup, där Malmö kommun och Malmöortens biodlarförening kallat till informationsmöte. Det handlade om binas "Pollinering och ekosystemtjänster" (se referat).


Måndagen den 22 april var en utbildningsdag arrangerad av SBR och LRF på Ekerödsrasten i Hörby. Den handlade om  "Pollinering och ekonomi - från forskning till praktik" (se referat).


Torsdagen den 16 maj anordnade Jordbruksverket, JU INFO och LRF Skåne  i samarbete med Partnerskap Alnarp (SLU) en seminariedag i Alnarp: ”Pollenväxter ger surr på slätten” (se referat).


Onsdagen den 22 maj talade Preben Kristiansen (SBRs sjukdomskonsulent) i drygt två timmar på Sösdala biodlar-förenings vårmöte  om övervakningsprojekt inom EU, varroabehandlingsresultat och lite om neonikotinoider (se referat).


Söndagen den 9 juni besökte Lunds Biodlarförening Biboet i Fulltofta. En tipsrunda inledde besöket som leddes av Bengt Nihlgård och Mikael Olsson.


Lördagen den 15 juni kom den danska biavlsföreningen från Hilleröd-Frederiksborg på besök till Biboet i Fulltofta, med 28 medlemmar. Pia Michélsen tog emot och en tipsrunda ledd av Bengt Nihlgård avklarades innan Börje Andersson demonstrerade sin kupa och lösningar på t ex infodringstekniken.


Tisdagen den 25 juni kl 18.30 samlades 20 föreningsmedlemmar till bigårdsbesök hemma hos Håkan Ström i Nötarp, söder om Norra Rörum. Han och hans hustru driver SniBi, en gårdsbutik med försäljning av honung och ljus i olika former. De har en utmärkt lokal för slungning, honungshantering och ljusstöpning. Håkan är snickare och tillverkar egna kupor av mycket rejäl karaktär (se bild) i en väl utrustad snickeriverkstad. Ute i skogen har han en bipaviljong med 9 bisamhällen. Hans bin har klarat sig utomordentligt väl och med hög produktion. 


9-11 augusti genomfördes SM i  fältridning och samtidigt en Lantlivsmässa kl 11-18 på Eketorp i Gudmuntorp, Rolsberga. Ringsjöortens Biodlarförening medverkade genom Bengt Nihlgård och Ingrid Adolfsson med information, honungslotteri och honungsförsäljning.


11 augusti var det Bastagille/Hantverksdag i Södra Rörum kl 11-15. Ringsjöortens Biodlarförening medverkade genom Ingrid Adolfsson med information, honungslotteri och honungsförsäljning.


27 augusti var det Matmässa i Ringsjöstrand under eftermiddagen och flera biodlare från RIBIOF deltog med honungsförsäljning.


Söndagen den 1 september var det Hantverksmässa på Kruddarehus i Fulltofta.  Ringsjöortens Biodlarförening hade information och honungsförsäljning genom Ingrid Adolfsson.


Onsdagen den 25 september var det Honungsbedömning för föreningens medlemmar i Lyby församlingshem. 18 medlemmar fick sin honung bedömd och kan således beställa SBR-etiketter.

Under kvällen diskuterades även varroabehandling, årets odlingsresultat och framtida aktiviteter.


Söndagen 3 november. På Fulltoftadagen hölls Biboet öppet med information, bildvisning och honungsprovsmakning. 50 besökare registrerades. 


Måndagen den 4 november kl 19 var det filmvisning i Hörby biograf (Metropol) i samverkan med Hörby kommun. Filmen "Inte bara honung" visades då för 50 personer. Efteråt fikade 18 st på Stora Hotellet och diskuterade filmen.

 

Tisdagen den 12 november var det årsmöte för RIBIOF i Lyby församlingshem kl 19. i samband med förhandlingarna redogjordes för årets odlingsresultat. Vinterförlusterna var 100 sh av invintrade 290, motsvarande en förlust på 34,5 %, vilket troligen är negativt rekord. Höstrapsen gav dåligt utbyte eftersom samhällena var för små vid blomningen. Från maj och t o m september var vädret emellertid ovanligt soligt, torrt och varmt. Bina trivdes utomordentligt bra och var ovanligt starka vid invintring i augusti/september och vid oxalsyrabehandling i slutet av oktober.

Årsrapport har inhämtats från samtliga medlemmar. När familjemedlemmar och dubbelanknutna borträknats kvarstår 68 biodlare. Av dessa medlemmar är 12 st utan bin, antingen beroende på att man har slutat eller blivit av med bina, eller så har man ännu inte skaffat bin. 2 medlemmar har skaffat bin så sent att det inte blev någon skörd. Totalt har under 2013 invintrats 321 samhällen, mot 292 i fjol. Många nya avläggare har alltså producerats och de stora förlusterna har kompenserats.

Efter årsmötet talade fil. kand. Albin Andersson om Jordbruksverkets stora fältförsök med test av binas påverkan av neonikotinoider. 96 bisamhällen i form av små avläggare placerades ut i grupper om 6 strax före tiden för vårrapsens blomning. De sattes ut på 8 lokaler i närheten av vårrapsfält betade med neonikotinoider och på 8 kontrollokaler ca 4-10 km ifrån de betade områdena. Provtagning och bedömning av varje samhälle gjordes 5 gånger under perioden juni-augusti. Prover togs av både bin, pollen och nektar. Efter avslutad blomning på vårrapsen hämtades de in och sattes på gemensam plats i trakten av Harlösa.  Dagboksnotiser om bina 2013 (främst från bigården på Bråvalla)

Här informeras kort om läget avseende binas liv och leverne i fr a mellersta Skåne.


1 jan. Under oktober-november 2012 märktes att många från början stora bisamhällen hade minskat drastiskt efter inmatning. Ett samhälle var helt tömt på bin, trots fullt med honung och foder. Ännu värre verkar situationen vara för biodlare som haft vårraps som huvudgröda i juli. En biodlare tror sig förlora 13 av 14 invintrade som varit flyttade till vårraps. Situationen är därmed värre än i fjol. Misstankarna mot neonikotinoider har stärkts väsentligt. All vårraps anses idag betad med klotianidin, den för bin giftigaste neonikotinoiden, trots att medlet är förbjudet i Sverige. Men utsädet får idag lov att skickas till Tyskland för betning och kommer alltså betat tillbaks. Rapport har skickats till myndigheter och media.

13 februari. Efter redovisning av våra mellanskånska erfarenheter har flera biodlare hört av sig och meddelat exakt samma beteende; två biodlare i Östergötland och en på Gotland har haft stora fält med majs i närheten och fått bisamhällen utslagna, en i Västmanland har haft vårraps. Beteendet har varit att bina bara försvunnit eller gått ner ovanligt starkt i styrka redan på hösten och troligen inte klarar invintringen. På Gotland påpekas också problem med drottningarna. Efter årsmötet den 9 februari har många skånska biodlare redovisat samma problem. De som inte haft raps eller majsodlingar i sin närhet har å andra sidan omtalat att de fått mycket starka samhällen till i november 2012.

18 mars. Ett par dagar i början av mars fick bina chans att rensningsflyga. Men temperaturerna har i övrigt varit låga och även dagarna kalla. Flera samhällen har gått ner till nästan ingenting och klarar troligen inte den fortsatta kylan.

29 mars. Vintervädret består och lär fortsätta minst en vecka till. Situationen är därmed kritisk för de samhällen som har lite bin kvar. Vintergäck och snödroppar är annars komna i blom. Av 15 samhällen är endast 5 varma och under utveckling. 7 är helt döda med ganska få bin liggande på bottnen och med det mesta av inmatat fodersocker kvar i ramarna. Frågetecken för tre samhällen där värme saknas i taket.

18 april. Vädret har varit ovanligt varmt i 5 dygn och våren har exploderat. Bina har trivts.Tre samhällen, de från föregående år bedömda som minst produktiva, har klarat sig bäst och har fått utökning med 10 ramar underifrån. De har mycket foder kvar, men har fått pollentillskott. Hasseln blommar för fullt, Scilla har börjat blomma och i skogen en och annan vitsippa.

1 maj. Ytterligare kalla nätter  och ganska långsam vårutveckling i samhällena. Ska dock bli bättre från och med nu, men regn saknas sedan två månader tillbaka. Naturen är mycket torr och vattennivåerna rekordlåga för att vara vid denna tid.

15 maj. Från den 5 maj har det inte varit frostnätter längre och tidvis har det varit sommartemperaturer. Naturen har riktigt exploderat med alla blommor och all grönska.  Lönn och körsbär blommar för fullt och från ca 13 maj började rapsblommor dyka upp. Bina har givetvis trivts och de flesta samhällen har fått skattlåda, vilket på 3 samhällen betyder 3 lådor, medan 3 samhällen går på 2 lådor och 3 samhällen fortfarande bara går på en låda.

29 maj. Väderleken har varit omväxlande och bina utvecklas normalt. Bitillsyn är genomförd. Inga sjukdomar kunde noteras, men ett samhälle har utökats för snabbt och fått kylt yngel. Två samhällen används för drottningodling. Det mest livaktiga och produktiva är också mera stingsligt.

9 juni. Nya avläggare har påbörjats och nya drottningar är på gång. Det börjar bli fullt i översta skattlådan och rapsen är nästan helt slutblommad. Dags för slungning.

25 juni. Vädret har stundtals varit fint och bra samhällen har varit flitigt i gång och gett god avkastning på rapsen. Det är dock varit problem med att få fram nya drottningar.

17 juli. Vädret har i huvudsak varit gynnsamt för bina och i fullvuxna samhällen har honungsskörden blivit god. Jag kunde dock konstatera att bina dragit iväg ca 3 km för att samla vårraps i det fina vädret nästan utan vind. Drottningodlingen har uppvisat problem, framför allt genom att >50% av drottningarna försvunnit under parningsveckan. En blev puckelynglande. Neonikotinoiderna starkt misstänkta.

17 augusti. Bina producerade som mest i slutet av juli, men har inte haft mycket att dra på i augusti då också vädret försämrats. Ytterligare en drottning i en avläggare var puckelynglande och fick avrättas.

31 augusti. All honung är slungad och trots många döda bisamhällen på våren blev honungsskörden större än normalt. Bina har börjat matas in och varroakvalster fanns främst i en svärm tagen ifrån Hörby. Endagsbehandling med myrsyra gav i denna under två veckor ca 800 kvalsternedfall.

10 september. Inmatningen av bina snart klar. De flesta samhällen till synes i god form.

Slutet av oktober-början av november. Bina behandlades med oxalsyradroppning. Flera samhällen visade ganska hög frekvens kvalster (500-800 st efter de första dygnen). Minst hos de som tidigare behandlats med myrsyra. De flesta samhällen minskade dock snabbt i bistyrka fram till mitten av november.

Bild 1. Bi i lavendelblommor(BN).

Hemma på gårdsplanen står ett antal av Håkans kupor.

Ringsjöortens Biodlarförening

Senast uppdaterad 14-01-04

Harriet Larsson avtackades av ordf. Alf Sjöberg för sin mångåriga insats

som sekreterare i Skåne-distriktet.

Bengt Nihlgård tackades av Alf Sjöberg för sitt föredrag om Honungsbin

och andra bin.

Håkan Sröm tillverkar en stadig kupa med fiffigt tak som medger

luftcirkulation